Goed bestuur

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is er voor iedereen die het Geldersche landschap koestert. Met 136 bevlogen medewerkers en ruim 900 enthousiaste vrijwilligers beschermen en beheren we de waardevolle landschappen en het cultureel erfgoed die deze provincie zo mooi maken. Dit doen we met de onmisbare steun van bijna 50 duizend donateurs en partners.

Directie, toezicht en advies

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en geeft leiding aan de organisatie. Hij/zij wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Financiële Audit Commissie houdt toezicht op het financieel beleid, begrotingen en jaarstukken.

Michel van Maarseveen

De dagelijkse leiding is in handen van Michel van Maarseveen. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en werkte als directeur bij verschillende musea. Van 2012 tot 2023 was hij algemeen directeur van Paleis Het Loo en verantwoordelijk voor de vernieuwing en verbouwing van het paleis. Nevenfuncties: bestuurslid van de Faunabeheereenheid Kroondomein Het Loo, bestuurslid Stichting Vrienden van Gelderse Molen, lid raad van advies Visit Veluwe, lid raad van adviseurs Vereniging Rembrandt, lid raad van advies Project Prinsenhof, lid raad van advies Noord-Veluws Museum, lid raad van advies restauratie 16de-eeuwse tongewelf Grote Kerk Naarden, lid comité van aanbeveling nieuw Romeins Museum in Heerlen. Zijn vergoedingsbeleid staat in de jaarstukken.

Theo Meeuwissen

Studeerde bosbouw (met als bijvakken natuurbeheer en vegetatiekunde) aan de Landbouwhogeschool in Wageningen.
Hij heeft 15 jaar in verschillende functies bij het ministerie van LNV in Noord-Nederland gewerkt binnen de beleidsvelden landbouw, natuur en bosbouw.
Vanaf 2000 tot 2016 was hij werkzaam als afdelingshoofd van diverse stafafdelingen bij Staatsbosbeheer eerst in de provincie Gelderland, daarna de regio Oost-Nederland en ten slotte landelijk. In 2016 kwam hij bij Geldersch Landschap & Kasteelen in dienst als Hoofd Landschap en Kastelen, tevens waarnemend directeur.
Vanaf 1 januari 2024 is Theo Meeuwissen adjunct-directeur. Hij vervult momenteel geen nevenfuncties.

Raden en commissies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en functioneert als adviseur en klankbord voor de directie.

De Financiële Audit Commissie houdt toezicht op financieel beleid, begrotingen en jaarstukken.

De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit het maatschappelijk draagvlak.

Een onafhankelijke Beheer Advies Commissie borgt de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk.

De Vermogens Beheer Commissie adviseert omtrent vermogens en beleggingsbeleid.

De Raad van Advies, de Beheer Advies Commissie en de Vermogens Beheer Commissie zijn onafhankelijke organen die de organisatie adviseren.

Maak kennis met raden en commissies

Transparant

In het publieksjaarverslag en op de jaarlijkse donateursvergadering leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid, geven we toelichting op projecten, vertellen we over belangrijke ontwikkelingen en komen onze donateurs aan het woord. De jaarrekeningen zijn per stichting in te zien.

Financieel beheer

Wij beheren het toevertrouwde vermogen zorgvuldig. Gelden die niet direct kunnen worden besteed, worden belegd om het vermogen op de langere termijn te laten groeien en ten goede te laten komen aan de doelstellingen van GLK. Daarbij wordt er langjarig belegd in duurzame portefeuilles.

GLK heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan een externe vermogensbeheerder op basis van een beleggingsbeleid dat wordt getoetst door een onafhankelijke vermogensbeheercommissie.

Het beleid is defensief en in lijn met de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. In het beleid is o.a. vastgelegd waarin GLK niet wil beleggen (zoals ondernemingen die de mensenrechten schenden of zich toeleggen op de productie van wapens en bestrijdingsmiddelen).

Per jaar kunnen fluctuaties in positieve of negatieve zin optreden. Door de jaren heen is door gevolgde beleggingsbeleid het vermogen gegroeid met een streefrendement van gemiddeld 3% per jaar. Bekijk het beleggingsstatuut.

Vogel zwaan knobbelzwaan

Rechtspersoon

Geldersch Landschap & Kasteelen is de overkoepelende organisatie van 4 stichtingen.

Stichting Het Geldersch Landschap te Arnhem, KvK 41047543
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen te Arnhem, KvK 41047558
Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen te Arnhem, KvK 41048515
Brantsen Van de Zyp Stichting te  Arnhem, KvK 41048347

BTW-nummers
Stichting Het Geldersch Landschap: OB 0029.89.670.B.01
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen: OB 0029.89.694.B.01

Naar de rekeningnummers.

Kwaliteit gewaarborgd

Professionele organisatie voor monumentenbehoud

Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is aan GLK de status voor professionele organisatie voor monumentenbehoud toegekend. Een organisatie krijgt deze POM-status als zij meer dan 20 monumenten bezit, goed voor deze monumenten zorgt en een actieve bijdrage levert aan het verbeteren van de monumentenzorg.

CBF-erkenning

Het CBF, toezichthouder Goede Doelen, geeft de erkenning uit waarmee organisaties kunnen aantonen dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Via de banner hieronder kun je ons CBF Erkenningspaspoort bekijken.

Ook door de certificering van onderstaande keurmerken kunnen wij de kwaliteit waarborgen.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) – beleid en uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer

The Forest Stewardship Council (FSC) voor een verantwoord bosbeheer

Museumregister Nederland – kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum.

Erkend leerbedrijf – Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – Belastingdienst

We onderschrijven de Fair Practice Code

 

Integriteit

Om onze missie en doelstellingen in praktijk te kunnen brengen, is GLK voortdurend bezig met de kwaliteit van het beleid en de uitvoering daarvan. Daarbij willen we structureel aandacht besteden aan integriteit. Om de bewustwording en het bewustzijn rond dit onderwerp in te bedden in de organisatie hebben we een integriteitsbeleid geformuleerd. Deze dient als kapstok waaraan regelingen en instrumenten voor integriteit opgehangen worden.  

Meldpunt integriteit

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) hanteert een integriteitsbeleid dat de normen stelt die wij belangrijk vinden. Is er desondanks een (vermoedelijke) schending, dan hebben wij een meldpunt waar veilig, vertrouwelijk en op laagdrempelige wijze melding kan worden gemaakt. Meer informatie over integriteit en meldpunt.

Gedragscodes en richtlijnen

SBF Code Goed Bestuur
Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen
Gedragscode
Aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer
Regeling beloning directeuren van goede doelen
Governance Code Cultuur
Code Diversiteit & Inclusie

Medewerkers en vrijwilligers van GLK conformeren zich aan de Gedragscode.

Klachtenprocedure

De medewerkers en betrokkenen van Geldersch Landschap & Kasteelen werken voortdurend aan de kwaliteit van het kostbare Gelderse erfgoed, recreatieve voorzieningen en onze dienstverlening. Deze taak nemen wij uiterst serieus.
Het kan zijn dat je over onze werkwijze of over andere zaken een klacht hebt. Wij willen dit graag weten, zodat we samen met joe naar een oplossing kunnen zoeken. Hoe je een klacht kunt indienen lees je op de pagina Klachtenprocedure.

Duurzaam

Vanuit de wens ons kostbare bezit over te dragen aan de volgende generatie, is maatschappelijk verantwoord ondernemen een regulier onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Locatiegebruik

Maak je gebruik van één van onze locaties, bekijk dan hier de Algemene voorwaarden overeenkomst locatiegebruik en reserveringen (pdf).

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.