Stikstofproblematiek

Het stikstofoverschot is een maatschappelijk probleem, dat de kwaliteit van lucht, (drink)water en bodem ernstig bedreigt. Dit leidt tot negatieve gevolgen voor onze gezondheid en een verschraling van onze biodiversiteit. Op 25 september 2019 verscheen het rapport van de commissie Remkes met adviezen voor het kabinet om de stokstofcrisis aan te pakken.

Gebiedsgericht en integraal

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) onderschrijft de conclusie van de Commissie Remkes, dat Nederland zo snel mogelijk “drastische maatregelen moet nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen en om de natuur te herstellen”. Belangrijk is nu om de daad bij het woord te voegen. Het op korte termijn vlottrekken van gebiedsprocessen en een structurele oplossing vinden voor het vraagstuk vraagt om een actieve houding van alle betrokken. Gebiedsgericht en integraal zijn sleutelwoorden.

Het is belangrijk dat we kiezen voor een structureel andere aanpak: natuurinclusief, gebiedsgericht en integraal. Want het stikstofvraagstuk, de teloorgang van het landschap, de landbouwtransitie, het biodiversiteitsherstel en de klimaatverandering vragen om een samenhangende kijk op de toekomst, zeker in het landelijk gebied. Grondruil, saldering en warme sanering zijn daarbij onmisbaar.

GLK wil in de gebieden onder haar beheer aan de slag, samen met alle betrokkenen. In het belang van een gezonde leefomgeving én de natuur. De gesprekken hierover, o.a. met de landbouw, moeten aan de keukentafel worden gevoerd. Wat voorkómen moet worden is polarisatie in het landelijk gebied. Het stikstofvraagstuk vraagt ook om structurele veranderingen in beleid en in wet- en regelgeving. GLK ziet het rapport van de commissie Remkes als een uitgestoken hand: die uitdagingen gaan we graag samen aan.

Ons standpunt samengevat

  • Zorg voor vermindering van stikstofuitstoot bij de diverse bronnen
  • Zet in op gebiedsgerichte en integrale aanpak, met name rond de kwetsbare Natura2000-gebieden
  • Gebruik het vraagstuk ten faveure van een ‘warme transitie’ van de landbouw
  • Onverminderde inzet op herstelmaatregelen in bestaande natuur

Lees de achtergrondinformatie over de stikstof problematiek (pdf).