Bosbeheer

Een aanzienlijk deel van de terreinen van GLK bestaat uit bos. GLK wil haar bossen niet alleen behouden, maar waar dat kan ook de diversiteit en de aantrekkelijkheid van bossen vergroten en de aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden versterken. Dit doen we door onze bossen actief te beheren. Het kappen van bomen gebeurt weloverwogen en maakt onderdeel uit van dit beheer.

Wat zijn de uitgangspunten van GLK?

Bossen leveren meerdere (maatschappelijke) diensten: ze vormen het leefgebied voor planten en dieren, vormen een aantrekkelijk decor om in te recreëren, ze zorgen voor schoon grondwater en schone lucht en ze kunnen grondstoffen leveren. Niet alles kan overal. Door bossen te beheren, proberen we de bossen zoveel mogelijk van deze diensten te laten leveren. Wel leggen we op verschillende plekken andere accenten in het beheer van de bossen. We onderscheiden daarbij bossen met een meervoudige functie en (strikte) bosreservaten.

Natuurlijke ontwikkeling

In de bosreservaten van GLK krijgen natuurlijke processen volop de ruimte. Er wordt dus niet beheerd. De soortensamenstelling en de opbouw van het bos kunnen zich ongestoord ontwikkelen. De reservaten hebben niet alleen een hoge natuurwaarde, maar zijn ook van betekenis voor wetenschappelijk onderzoek.

Afwisseling en aantrekkelijkheid

In de bossen die geen reservaat zijn, is ruimte voor andere functies. Door actief beheer zorgen we dat de bossen deze functie(s) zo goed mogelijk kunnen vervullen. Als we geen beheer toepassen, krijgen onze bossen op veel plekken eenzelfde karakter. Bijzondere soorten kunnen verdwijnen, algemene soorten kunnen de overhand krijgen. GLK streeft naar bossen die aantrekkelijk en beleefbaar zijn, met veel verschillende boomsoorten, daaronder een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag en volop afwisseling in verschillende fases van bosontwikkeling - van jong bos waar de bomen dicht op elkaar staan, tot oud bos, met veel open plekken en licht.

Diversiteit en zorgvuldigheid

Om afwisseling in het bos te krijgen en het bos in stand te houden, is het nodig om bomen te oogsten. De blijvende bomen krijgen dan meer ruimte om door te groeien naar waardevolle exemplaren en er ontstaan zo open plekken in het bos. De planten op de bodem krijgen daar meer licht en zullen beter gaan groeien. Jonge boompjes krijgen de kans te kiemen en een nieuwe generatie bos te vormen. Voorafgaand aan de oogst selecteren onze medewerkers de bomen die eruit gaan zorgvuldig. Dit selectieproces noemen we blessen. Hierbij wordt er op gelet dat er voldoende gezonde bomen overblijven. De bomen die weggaan worden met een oranje stip gemarkeerd. De bomen die voor de lange termijn behouden moeten blijven noemen we toekomstbomen. Deze zijn te herkennen aan een blauwe stip.

Open vlakte biedt nieuwe kansen

Op sommige plekken hebben de soorten die we graag willen houden, zoals de zomereik en de wintereik, het moeilijk in het bestaande bos. Om die soorten ook voor de toekomst te behouden, moeten we ze soms een extra handje helpen. In zo’n geval wordt er in één keer een wat groter stuk bos kaalgekapt, om de gewenste soorten meer kans te geven. Is er een hoge graasdruk van wild, dan kan een omrastering noodzakelijk zijn. Ook dit is makkelijker te realiseren bij een wat groter open stuk. Komen de gewenste jonge boompjes vervolgens niet op, dan wordt de open vlakte het volgende groeiseizoen ingeplant met jonge boompjes, op weg naar de volgende generatie bos.

Bekijk het verschil tussen wel of niet beheren in de levenscyclus van bos.

Historisch gebruik

Op landgoederen is bosbeheer van oudsher één van de belangrijkste activiteiten. De oogst van kwaliteitshout was daarbij een belangrijke bron van inkomsten, waar zorgvuldig mee om werd gesprongen om de toekomst van het landgoed zeker te stellen. Op landgoederen beheert GLK het bos dan ook vanuit deze historische inslag, om de bossen in stand te houden zoals oorspronkelijk bedacht bij aanleg van het landgoed.

Zorgplicht

Tot slot heeft GLK te maken met de zorgplicht voor bomen en bossen. Dat betekent dat we op plekken waar bomen een gevaar kunnen vormen voor de gebruikers van het bos, tijdig moeten ingrijpen als bomen aftakelen. Dit kan er zelfs toe leiden dat we lanen soms in hun geheel moeten vervangen, omwille van de veiligheid.

Lees meer over ons bosbeheer in de Nota Bosbeleid.

GLK houdt zich aan geldende wet- en regelgeving. Als veranderingen in wetten of regels of de maatschappelijke discussie daar aanleiding toe geven, zullen wij ons standpunt op basis daarvan bijstellen.