Reactie op artikel in Trouw

04 oktober 2013

Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen verkennen momenteel de mogelijkheden van een verregaande samenwerking tot mogelijk zelfs een samengaan. Tot zover strookt het artikel in Trouw met de werkelijkheid. Maar los van het feit dat wij niet de “grootste particuliere natuurorganisaties van Nederland zijn”, er is geen sprake van een fusie op voorhand: de koepelorganisaties zijn bezig aan een serieuze verkenning naar mogelijkheden de bestaande samenwerking sterk te intensiveren, hetgeen kan leiden tot een samengaan.

Dit alles betreft nadrukkelijk de landelijke organisaties, de koepels. Deze faciliteren de 2x12 autonome provinciale organisaties. Inderdaad vindt in een aantal provincies eveneens een verkenning plaats naar mogelijk intensievere samenleving, maar deze gesprekken staan feitelijk en formeel los van hetgeen verkend wordt rond de landelijke koepels.

De feiten
- De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland vormen de landelijke koepelorganisaties van resp. de 12 provinciale Landschappen en de 12 provinciale stichtingen Landschapsbeheer. De provinciale Landschappen beschermen en beheren gezamenlijk ruim 110.000  hectare natuur. De Landschapsbeheerorganisaties zijn van oudsher gericht op ondersteuning van vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud van natuur en landschap. Het aantal groene vrijwilligers telt op dit moment zo'n 67.000. In drie provincies zijn Landschap en Landschapsbeheer ondergebracht in 1 organisatie. Momenteel lopen in 2 andere provincies ook verkenningen naar verregaande samenwerking.

- De koepelorganisaties Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen werken de laatst jaren intensief samen op het gebied van belangenbehartiging van natuur, landschap, erfgoed & burgerparticipatie. De op elkaar aansluitende en deels overlappende agenda’s van de koepels maakt dat mogelijk en logisch. Recent is daar een tweede reden bijgekomen. Als gevolg van bezuinigingen in het natuurbeleid komt de aandacht en zorg voor het Nederlands landschap onder druk te staan. onlangs is door de landelijke besturen dan ook de intentie uitgesproken om de koepelorganisaties tot één bureau samen te voegen. De mogelijkheden hiertoe worden momenteel verkend.

- Samenvoeging van de koepelorganisaties, moet leiden tot een stevige inzet voor het behoud van het Nederlands (cultuur)landschap en een krachtige en efficiënte combinatie van terreinen en mensen. Daarmee geven de beide organisaties o.a. invulling aan de uitdrukkelijke wens van dit kabinet om burgers nauwer te betrekken bij de zorg voor hun directe leefomgeving.

Naar verwachting is de verkenning binnen enkele weken afgerond.

Meer nieuws