Klimaat & bos

12 april 2019

De afgelopen periode is bos veelvuldig in het nieuws geweest in relatie tot klimaatdoelstellingen, CO2-vastlegging en in dat verband ook het teruglopend bosareaal en het dunnen van bos. De betrokkenheid bij het bos blijkt groot.

Bosbeheer

Het bosareaal bij GLK is de afgelopen jaren niet afgenomen. Bos dat verwijderd is om internationale natuurdoelen te realiseren, is op eigen grond gecompenseerd. Een voorbeeld daarvan is het verwijderen van enkele tientallen hectaren bos bij Wekerom voor stuifzandontwikkeling in 2012.
Redenen om te dunnen in onze bossen is: sturen op de gewenste menging van boomsoorten, sterke en vitale bomen, gewenste ondergroei, ontwikkeling van specifieke (avi)fauna, maar ook vanuit veiligheidsoverwegingen langs wegen en routes.
Soms betekent dit dat in bestaand bos een perceel bomen of een gehele laan moet worden weggehaald, maar daarna worden altijd nieuwe bomen aangeplant en/of wordt door natuurlijke verjonging het bos in stand gehouden.

Duurzaam hout

Het grootste deel van de bossen van GLK is multifunctioneel bos, daarnaast hebben wij bosreservaten. Hoe wij onze bossen beheren, is te lezen in onze beheervisies op deze website, in de toelichting Bosbeheer en in de Nota Bosbeleid.
In de beheervisies voor onze terreinen staat beschreven welke functies worden nagestreefd. Ons bosbeheer is FSC gecertificeerd. Bij dit beheer vindt ook houtoogst plaats. Hout is namelijk een hernieuwbare grondstof en bijzonder geschikt voor constructies als kozijnen, draagbalken, daken. Door hout te gebruiken, levert het een bijdrage aan de vastlegging van CO2.
Ook leveren wij op deze manier een bescheiden bijdrage aan de vermindering van import van hout uit het buitenland en de tropen. Iedere Nederlander gebruikt ongeveer een kleine kuub hout (1x1x1 m) per inwoner en ook dat gebruik neemt toe. Zo nemen wij een stuk verantwoordelijkheid. Door gecertificeerd hout van dichtbij te leveren hoeft dat hout niet uit het buitenland geïmporteerd te worden.

De berichten in de media over het voorlopig opschorten van de houtkap bij Natuurmonumenten zijn voor GLK geen aanleiding om het bosbeheer te wijzigen.

In gesprek

Geldersch Landschap & Kasteelen probeert zoveel mogelijk in gesprek te komen en te blijven met omwonenden en belangstellenden, om begrip te hebben en te krijgen voor elkaars standpunten als er sprake is van verschil in inzicht over het beheer.

Meer nieuws