Bescherming Gelderse natuur mag niet afzwakken

20 november 2020

Gelderse natuur met beschermde status

Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. De natuurgebieden in het GNN zijn beschermd, je mag er bijvoorbeeld niet bouwen. Het grootste deel van het Gelders Natuurnetwerk heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000- gebieden. In het GNN worden maatregelen genomen om de kwaliteit en de soortenrijkdom van de natuur te verbeteren. Ook de zogenaamde Groene Ontwikkelzones (GO) en de Nationale Landschappen genieten bescherming.

Actualisatie van de Omgevingsverordening

Op dit moment werkt de Provincie Gelderland aan een actualisatie van de Omgevingsverordening die de bescherming van het Gelders Natuurnetwerk, de Groene Ontwikkelzones en de Nationale Landschappen regelt. In het ontwerp verdwijnen er gebieden en worden ontwikkelingen toegestaan als er compenserende maatregelen worden genomen. Compenserende maatregelen kloppen op papier, maar kunnen pas achteraf getoetst worden. In het verleden is op deze manier veel natuurkwaliteit en biodiversiteit verloren gegaan. De uitspraak van de Raad van State over het (dis)functioneren van de Programmatische Aanpak Stikstof toont dat aan. Daarbij concludeerde de RvS dat we jaren “op de pof” geleefd hebben omdat de natuurherstelmaatregelen, die noodzakelijk waren om de economische activiteiten te compenseren, niet gerealiseerd werden. Dit moet in de toekomst voorkomen worden willen we de kwaliteit en de soortenrijkdom van de Gelderse natuur behouden én kunnen verbeteren.

Zienswijze

Wij zijn van mening dat met het huidige voorstel van de ontwerp-Omgevingsverordening de biodiversiteit en unieke Gelderse landschappelijke kwaliteit nog verder onder druk komt te staan, terwijl robuuste bescherming het uitgangspunt is. Daarom dienden we - samen met Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid en Natuur en Milieu Gelderland - een zienswijze in om de natuur en landschap blijvend te beschermen.

Bekijk hier de ingediende zienswijze.

Meer nieuws