Naar meer biodiversiteit door verbinding

08 oktober 2019

Enkel door met alle partijen samen te werken én integrale, robuuste plannen te maken kunnen we echt winst gaan behalen op het gebied van biodiversiteit. Dat was de breed gedeelde conclusie van het Oogstfeest 2019. Dit jaarlijkse Oogstfeest is een bijeenkomst georganiseerd dóór natuurorganisaties vóór Gelderse bestuurders , ambtenaren en maatschappelijke organisaties.

Verbinding
Door diverse sprekers en aan de hand van goede voorbeelden werd in beeld gebracht wat er concreet moet gebeuren in Gelderland om gezamenlijk de biodiversiteit  naar een hoger plan te tillen. Verbinding was daarbij de kapstok en tevens ook randvoorwaarde  voor succes.

Jan Willem Erisman (Louis Bolk instituut)  liet zien hoe (bio)diversiteit in feite alles verbindt: het is niet alleen van belang voor natuurlijke veerkracht, voor een duurzame landbouw, maar ook voor gezond voedsel en een gezonde economie. Er is winst te behalen in de landbouw, maar zeker ook in de andere onderdelen van de keten en de kringloop.
Henk Siepel (Radboud Universiteit) ging in op de relatie tussen biodiversiteit boven en onder de grond en onderstreepte daarbij het grote belang van een groene dooradering van het landschap met bijvoorbeeld greppels en houtwallen voor meer biodiversiteit.

Voostellen
De groene organisaties kwamen met concrete voorstellen voor nieuwe verbindingen, zoals:

  • het verder uitrollen van het concept tiny forests, kleine bosjes in de bebouwde omgeving, om nog veel meer burgers te betrekken bij hun groene omgeving
  • het vergroten en versterken van biodiversiteit op  agrarische bedrijven, waarbij een sneeuwbaleffect bereikt kan worden door er buren en vrijwilligers bij te betrekken
  • gebiedsgericht en integraal de diverse uitdagingen in de groene ruimte-  zoals de verduurzaming van de landbouw, de energieopgave, het herstel van natuurgebieden en de zonering van recreatie-  samen uitwerken om tot robuuste oplossingen te komen.

Bij de ideeën uit de zaal kwamen vooral voorstellen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen voor nieuwe verbindingen voor de verbetering van de biodiversiteit.

De vertegenwoordigers van de provincie Gelderland omarmden de ideeën en voorstellen en zegden toe  hier werk van te willen maken om zo te streven naar een versneld herstel van de biodiversiteit.

 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelder­land, Staatsbosbeheer, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen organiseerden voor het 6e jaar op rij het Oogstfeest voor hun relaties in Gelderland.

Meer nieuws