Gelderlander wil groene leefomgeving

27 februari 2019

In aanloop naar de Provinciale verkiezingen hebben Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en IVN Gelderland opinieonderzoek laten doen door Motivaction naar het belang van groen voor Gelderlanders. Het onderzoek geeft een aantal opvallende resultaten.

Gelderlanders trekken er op uit
Ruim 90% van de Gelderlanders vindt het belangrijk dat er voldoende groen is in hun leefomgeving. Groen in eigen buurt en eigen gemeente is daarbij even belangrijk als groen in de provincie als geheel. De meeste Gelderlanders maken er regelmatig gebruik van: 56% doet dat minimaal maandelijks. Het belangrijkst vinden Gelderlanders daarbij rust en ruimte voor dieren. Vrije toegang om rustig te wandelen en fietsen volgt daarna. Ook het feit dat natuurgebieden verbonden zijn zodat dieren kunnen rondtrekken, wordt als belangrijk gezien (zie figuur 1).

Provincie meest verantwoordelijk
Opvallend is verder dat Gelderlanders vooral naar de provincie kijken als het gaat om de bescherming en financiering van het onderhoud en beheer van de natuur. Voor de kwaliteit van wandel- en fietspaden vindt maar liefst 75% dat de provincie de grootste financiële verantwoordelijkheid draagt. Dat is in tegenspraak met de huidige praktijk, waarin eigenaren van natuurterreinen grotendeels zelf het onderhoud en het beheer van de wandel- en fietspaden betalen.

Windmolens op industrieterreinen en langs snelwegen, zon eerst op daken
Dat er rekening gehouden moet worden met landschapsbehoud bij inpassing van windparken en zonnevelden wordt door een groot deel van de respondenten onderschreven. Over geschikte locaties voor windmolens zeggen zij dat zij havens, bedrijfs- en industrieterreinen (87%), de ruimtes langs snelwegen (80%), langs rivieren en kanalen (52%) en het gebied rond eigen dorp of stad (33%) het meest geschikt vinden (figuur 2). Voor zonnevelden is een vergelijkbaar beeld te zien.Daarvoor vinden Gelderlanders de daken van gebouwen het meest geschikt (83%), daarna volgen havens, bedrijfs- en industrieterreinen (87%) en langs snelwegen en parkeerterreinen (80%). Voor zowel windmolens als zonnevelden vinden Gelderlanders de natuurgebieden het minst geschikt. Maar liefst 70% zegt dat natuurgebieden uitgesloten moeten worden van windmolens en zonneparken. Als het gaat om de verantwoordelijkheid voor locatiekeuze, zien Gelderlanders vooral voor overheidspartijen een dominante rol weggelegd (69%), waarbij de provincie met 39% het grootste aandeel scoort. Dat is opmerkelijk, omdat de provincie tot op heden geen duidelijke regierol pakt op dit onderwerp.

Bereid om vrijwilligerswerk te doen
Ongeveer 10% van de Gelderlanders doet nu groen vrijwilligerswerk. Bijna 20% van de ondervraagden geeft aan dit nu nog niet te doen, maar hier in de toekomst wel open voor te staan (figuur 3). Dat is een prachtige kans voor meer burgerbetrokkenheid. De helft van de Gelderlanders vindt dat de provincie financieel zou moeten bijdragen aan de ondersteuning van groene vrijwilligers, gevolgd door de gemeenten (43%) en het Rijk (37%).

Bereid om meer te betalen voor producten
Als het gaat om de landbouw, vinden Gelderlanders dat de overheid duidelijke grenzen moet stellen via wetten en regels. Naast het Rijk (62%) en de provincie (54%) vinden zij ook Europa (39%) hiervoor verantwoordelijk. 76% vindt daarnaast dat boeren financieel ondersteund moeten worden, als ze meer doen aan natuur en landschap. En 40% is zelfs bereid om meer te betalen voor producten als daarmee boeren het landschap aantrekkelijker en natuurvriendelijker kunnen maken.

Het complete onderzoek en de resultaten kunt u hier downloaden.

Meer nieuws