Gebiedsgerichte én integrale aanpak stikstof

08 oktober 2019

Op 4 oktober maakte het kabinet haar aanpak van de stikstofcrisis voor de korte termijn bekend, en volgt daarmee overwegend het advies van de Commissie Remkes.

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is en blijft graag partner in de zoektocht naar oplossingen; ‘samenwerking’, ‘integrale aanpak’ en ‘gebiedsgericht’ zijn daarbij de sleutelwoorden. Wij zijn er klaar voor om een bijdrage te leveren en willen in de gebieden onder ons beheer samen met alle betrokkenen aan de slag. In het belang van een gezonde leefomgeving én de natuur.

Er is een gebiedsgerichte aanpak rondom kwetsbare Natura 2000 gebieden nodig, waarbij gestreefd wordt naar integrale realisatie van alle gebiedsdoelen, dus ook die op het gebied van biodiversiteit, bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit, woningbouw en recreatie. De gesprekken hierover moeten aan de keukentafel worden gevoerd. Wat voorkómen moet worden is polarisatie in het landelijk gebied.

Pilot gebiedsgerichte aanpak

GLK wil starten met een pilotproject in landgoed Staverden. In dit landgoed midden op de Veluwe wordt 300 ha gebruikt door de agrarische sector, die produceert voor de wereldmarkt. Samen met pachters, de Provincie Gelderland en overige partners willen we een verbeterplan ontwikkelen waar natuur inclusieve landbouw centraal staat en waarbij slimme combinaties gemaakt worden met andere ruimtelijke opgaven zoals landschappelijke waarden, cultuurhistorie en energie. Dit past in de traditie van het landgoed, omdat in 1914 de toenmalige eigenaar de Frederik Bernardhoeve heeft gesticht als modelboerderij voor vernieuwingen in de landbouw.

Aanpak bouwprojecten

Ook bij eigen bouwprojecten, zoals de geplande nieuwbouw van de werkschuur Neerijnen, zal GLK moeten bepalen hoe we kunnen voldoen aan de nieuwe toestemmingskaders. Het kabinet komt voor het einde van het jaar met een uitgewerkt pakket op basis waarvan in het begin van het nieuwe jaar besluitvorming kan plaatsvinden

Meer nieuws