Privacy

Privacy bij Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK)

GLK verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen na toestemming vanuit bezoek aan en gebruik van de website, social media-accounts van GLK of via geprinte mailings.

Verwerking van persoonsgegevens door onze Buitengewoon Opsporings Ambtenaren valt onder het BOA privacystatement.

Gegevensverwerking

Wij houden een donateursadministratie bij, waarin naast de gegevens van onze donateurs en schenkers ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij GLK (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, excursie, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur of schenker is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.
GLK beheert en beschermt erfgoed in Gelderland en vraagt mensen om daaraan bij te dragen. Het werk van GLK wordt voor een deel gefinancierd door vrijwillige financiële bijdrages (giften en schenkingen) van donateurs. Wij verzamelen na toestemming persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) om onze achterban en andere betrokkenen te informeren over ons werk en de daarbij behorende acties en campagnes en de behaalde resultaten alsook voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. Een geboortedatum gebruiken wij enkel om geanonimiseerd een data-analyse te kunnen maken van de leeftijdsopbouw van onze achterban.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer een persoon zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, als donateur of als vrijwilliger, wanneer er een bestelling plaats vindt via onze webshop of wanneer iemand meedoet aan een van onze excursies, activiteiten of campagnes. Aanmeldingen gebeuren daarnaast ook per post of telefonisch. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, schenking, aankoop in de webshop etc.). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Voor de vastlegging van diverse contracten zoals voor huur-, pacht-, of locatie gebruik, alsmede toestemmingen voor activiteiten in onze terreinen, leggen wij alleen die gegevens vast die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.
De door ons bewaarde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en dienen alleen voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn vastgelegd. Voor het verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie conformeren wij ons aan de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde wetgeving.
De persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Indien dit aan de orde is wordt altijd eerst bezien of kan worden volstaan met het anonimiseren van de gegevens. Deze verwerking is in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.

GLK heeft de CBF-Erkenning voor goede doelen. GLK werkt alleen met partijen het Bel-me-nietregister in acht nemen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. Gegevens laten aanpassen kan via deze link. U kunt de wijzigingen ook telefonisch doorgeven aan de donateursservice van GLK: (026) 35 52 533 (tijdens kantooruren) of via mail: donateurs@glk.nl.
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.
GLK is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de Donateurservice van GLK. Uiteraard vernietigen wij direct daarna deze kopie weer.

Deelname aan campagnes van GLK

Als u vermoedt dat uw gegevens openbaar worden gemaakt door uw deelname aan een van onze campagnes, excursies of activiteiten, neem dan contact met ons op via de donateurservice: 026 - 3552533 (tijdens kantooruren) of donateurs@glk.nl.

E-mail

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief of als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan GLK hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over ons werk, om uw steun te vragen voor acties, om u op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.
GLK maakt bij het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Dit doen we echter anoniem en niet op persoonsniveau.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen e-mail ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt. Mocht dat niet lukken dan kunt u contact opnemen met de donateurservice: 026 - 3552533 (tijdens kantooruren) of donateurs@glk.nl.

Contact met donateurs en relaties

Nieuwe schenkers en donateurs ontvangen van GLK post waarin het donateurschap wordt bevestigd. We informeren schenkers en donateurs over campagnes, excursies en activiteiten via ons magazine, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.
GLK kan daarnaast telemarketing inzetten om donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen eventueel te informeren over onze campagnes. GLK werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de GDPR. Bij het eventueel telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register. Indien er is aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door GLK of geen post of email te willen ontvangen, dan verwerken we dit in onze administratie stoppen we deze activiteiten.

Contact met vrijwilligers

GLK informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en GLK. U kunt uzelf als vrijwilliger afmelden voor deze informatie bij de afdeling P&O van GLK.

Beeldopnames

Namens GLK wordt er gefotografeerd en/of gefilmd op voor de organisatie belangrijke (publieks)activiteiten. Het doel is om dit beeldmateriaal mogelijk te gebruiken voor de promotie van komende/vergelijkbare activiteiten en/of excursies of ter promotie van GLK in het algemeen.
Voorafgaand en tijdens de activiteit wordt het publiek zo goed mogelijk op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van een fotograaf/filmer. Deze zal ook herkenbaar zijn als fotograaf/filmer van GLK. Voor zover mogelijk vraag hij of zij  (mondeling) toestemming om iemand herkenbaar in beeld te mogen brengen.

Beveiligen materiaal
De beelden worden aan GLK geleverd en op (interne) servers opgeslagen. GLK heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om deze beelden te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor de beelden alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de beelden alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Verwerkingstermijn
De termijn waarop de foto’s/video’s bruikbaar zijn voor promotie is 10 jaar. Als deze periode verstreken is, dan kunnen de foto’s/video’s voor een langere periode bewaard worden uitsluitend voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang of voor historisch - of wetenschappelijk onderzoek. Deze verwerking is in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.

Toestemming wijzigen of intrekken
U kunt op elk moment uw toestemming voor het zichtbaar in beeld komen intrekken of wijzigen. U kunt dit telefonisch doorgeven aan de afdeling Communicatie: tel. 026 - 35 52 546 (tijdens kantooruren) of via e-mail j.burgers@glk.nl.
Deze contactgegevens kunt u ook gebruiken indien u per ongeluk herkenbaar in beeld gebracht bent en dit niet op prijs stelt.

Cookie-statement en klikgedrag

GLK gebruikt cookies om het gebruik van de website te optimaliseren en het bezoek te monitoren of marketingcampagnes te kunnen uitvoeren. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd. Lees onze cookieverklaring.
Via onze websites worden cookies geplaatst van Google, als onderdeel van de dienst “Google Analytics”. Deze dienst wordt door GLK gebruikt om gebruik van onze websites bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoeker onze websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt gehouden of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt ons in de gelegenheid meer bereik te generen voor ons werk met haar kosteloze dienst Google Ad Grants. Hiervoor gebruiken we de technologie van Google, die onder meer registreert hoe de site wordt bezocht en welke acties er worden gedaan naar aanleiding van een bezoek via Google AdWords.

Beveiliging

GLK heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
GLK gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen.

GLK en andere websites

Op www.glk.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Geldersch Landschap & Kasteelen draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement - indien aanwezig - van de site die u bezoekt.

Vragen over privacybeleid

GLK houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Bij vragen over dit beleid, kan contact worden opgenomen: 026 - 3552533 (tijdens kantooruren) of donateurs@glk.nl.

Privacybeleid GLK, versie 9 mei 2018