Loenermark

Een zeer aantrekkelijk Veluws landschap met uitgestrekte bossen en golvende heidevelden. Er leven edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen. Centraal in het gebied staat een schaapskooi.

Locatie

Droefakkers
7371 CP Loenen

Regio Veluwe - Gemeente Apeldoorn
Verworven 1992 - Oppervlakte 1171 ha

Voorzieningen

Wandelen

In de Loenermark zijn diverse wandelroutes, die beginnen bij de parkeerplaats nabij de schaapskooi aan de weg de Droefakkers in Loenen.

Stichting Vrienden van de Loenense Bossen heeft 2 zwerfkeienroutes ontwikkeld. 

Rondwandeling 13,5 km

U wandelt over mooie bospaden, komt op prachtige uitzichtpunten, ziet afwisselend bos en heide, een vennetje en de rijksmonumentale IJkbasis. De route is gemarkeerd met gele pijlen op zwerfkeien.

Rondwandeling 7 km

De met witte pijlen gemarkeerde zwerfkeienroute is ook zeer gevarieerd. Na de schaapskooi en schaapsweide komt u over de zandverstuiving, hdoor eidegebieden, langs het vennetje, de Spitsberg, achter de trapjesberg langs en gaat u weer terug naar het startpunt.

Klompenpad

Door de Loenermark loopt het Loenense Enkenpad.

Natuurgebied

De Loenermark is groot en aaneengesloten. Het maakt onderdeel uit van de vrije wildbaan op de Veluwe. Het gebied ligt ten zuiden van het plaatsje Loenen.

Wild

Op de Veluwe is het mogelijk urenlang in grote rust te dwalen. Er zijn veel fiets- en wandelroutes. De mogelijkheid op een ontmoeting met het aanwezige wild maakt een bezoek aan de Loenermark extra spannend. 

Schaapskudde

De schaapherder gaat dagelijks met de kudde Veluwse heideschapen de heide op. Bij de schaapskooi staat aangegeven waar de kudde die dag aan het werk is.

Hoogteverschillen

De Loenermark ligt op de Oost-Veluwse stuwwal. Het terrein varieert in hoogte van 40 meter tot 85 meter boven N.A.P. Het reliëf wordt vooral veroorzaakt door een in de stuwwal uitgesleten droogdal. Dat is ontstaan door afstromend regenwater en smeltwater. Ook dekzandheuvels en vastgelegd stuifzand zorgen voor reliëf.

IJkbasis

Op de Zilvense hei staan betonnen tafels en palen. Deze horen bij een ijkbasis voor landmeetkundige apparatuur.
Lees hier het blog 'IJken tussen eiken' van onze specialist Natuur en Cultuurhistorie Ciska van der Genugten om meer te weten te komen over de ijkbasis.
De Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed doet onderzoek naar de ijkbasis Loenermark. In dat kader hebben zij een web applicatie gemaakt, die het verhaal voor het voetlicht brengt in beeld, kaart en tekst. Bekijk hier de virtuele wandeling.

Een bos vol verhalen

Bekijk meer

Schaapskudde

Van april t/m december gaat de schaapskudde de heide op met de herder. Een mooi gezicht tijdens een bezoek aan de Loenermark!

Beheer
Op de Loenermark wordt de huidige ruimtelijke variatie van heide en bos in stand gehouden. In het bos streven we naar meer natuurlijkheid. In bepaalde bosreservaten wordt helemaal geen beheer meer gevoerd. Hier krijgen natuurlijke processen de ruimte. In andere delen met vooral eenvormig (naald)bos wordt actief beheer gevoerd om meer variatie te krijgen. De heide wordt onderhouden door de schaapskudde. Ook wordt er gemaaid en kleinschalig geplagd, het maaisel wordt afgevoerd. De heide blijft zo open en de bodem blijft schraal. Dat komt zeldzame plantensoorten ten goede.

Tijdens de lammerperiode van januari t/m maart blijven de schapen in de kooi.

Wildobservatiepost

Op de Loenermark staat een wildobservatiepost. De post is vrij toegankelijk.

De wildobservatiepost is vrij toegankelijk, rolstoelvriendelijk en makkelijk bereikbaar. Er loopt een verhard pad vanaf de parkeerplaats aan de Groenendaalseweg naar de post. Er zijn op verschillende hoogtes kijksleuven gemaakt.

Natuurkampeerterrein Loenermark

Van april tot en met september kan de liefhebber van natuur, rust, ruimte en authentiek kamperen terecht op natuurkampeerterrein Zegenoord. Het ligt midden in de Loenermark en is een uitstekende uitvalbasis voor wandelen en fietsen op de Veluwe.

Meer informatie over de camping en de contactgegevens van de beheerders, vindt u op www.goedkamp.nl.

Camping Zegenoord is een erkend natuurkampeerterrein. 
http://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/gelderland/zegenoord/

Schatkist - Schaapherder Loenermark

Dieren

De Veluwe heeft veel verschillende terreintypen. Het is het leefgebied voor veel diersoorten, waaronder grote zoogdieren als herten en wilde zwijnen. Maar er komen ook andere bijzondere dieren voor.

Zo wordt de populatie damherten steeds groter. Deze hertensoort trekt vanuit het naastgelegen Deelerwoud het gebied in. Boswachter Sabine Wolters ging in het radioprogramma Buitengewoon radio damherten spotten en geeft tips voor het spotten van dieren. Naast het spectaculaire grofwild komen er in het gebied ook veel soorten amfibieën en reptielen voor. Bijvoorbeeld de zeldzame gladde slang.

Insecten
Ook leven er veel libellen zoals de venwitsnuitlibel en veel vlinders. Een zeldzaam exemplaar is het groentje, een dagvlinder. De heivlinder en de bosparelmoervlinder komen hier voor. Deze laatste heeft als waardplant hengel, een plant die hier nog in redelijke aantallen groeit. Zeldzame sprinkhanen en de zeer zeldzame lentevuurspin zijn ook in het gebied te vinden.

Vogels
De heide en het overgangsgebied van heide naar bos zijn van belang voor diverse vogelsoorten, zoals de zeldzame draaihals, nachtzwaluw, geelgors, roodborsttapuit, boomleeuwerik, boompieper en boomvalk. De laatste tijd wordt er af en toe een korhoen gezien, afkomstig van het naburige Nationale Park De Hoge Veluwe. In de wintermaanden kun je op de heidevelden de klapekster en de blauwe kiekendief aantreffen. Ook de rauwe kreten van raven zijn hier vaak te horen.

Das
In de schemering scharrelt de das rond. Er zijn meer dan 10 bewoonde dassenburchten in het gebied. Ook de boommarter heeft hier zijn leefgebied.

Planten

Op de open heide komen veel bijzondere plantensoorten en korstmossen voor die op schrale bodem leven. In de bossen zijn veel bijzondere paddenstoelen te vinden.

De heide van de Loenermark is weinig vergrast. Dit komt door de begrazing van het wild. En door het maaien, plaggen en ‘chopperen’, dat nu machinaal gebeurt. Omdat er weinig gras staat, krijgen andere soorten een kans. Op de heide groeien nu diverse korstmossen, buntgras, walstro, heideklauwtjesmos, duivelsnaaigaren, pilzegge en grote wolfsklauw. De stekelbrem weert zich met zijn stekelige doorns prima tegen de begrazing.

Oude bossen

Op sommige plekken is adelaarsvaren veelvuldig te vinden, vooral groeiend in oude bossen. Het bos van de Loenermark werd al in de 10e eeuw genoemd. Aan paddenstoelen kunnen we er de grote sponszwam, de heideknotszwam, de gele stekelzwam, de gele ridderzwam en de cantharel aantreffen.

Beheer

De combinatie van reliëf, de afwisseling open en gesloten en de diversiteit in vegetaties maken het landschap zeer aantrekkelijk. Door de uitgestrektheid zijn stilte en donkerte hier nog te ervaren. Daarnaast is het gebied een thuis voor talloze planten en dieren, waaronder ook diverse soorten van de Rode Lijst, zoals blauw walstro, kruipbrem, boommarter, bosparelmoervlinder en zoemertje (sprinkhaan). Ook in cultuurhistorisch opzicht is de Loenermark een rijk gebied.

Wat betekent dit voor het beheer?

Bij het beheer van de Loenermark zal de cultuurhistorisch ontstane structuur van het landschap als basis worden genomen, waarbinnen de andere waarden dan hun plek vinden.
De heide moet structuurrijk blijven of weer worden. Naast de inzet van de schaapskudde zal er kleinschalig geplagd worden om de vergraste delen extra aan te pakken. De verbindingen tussen de verschillende heides zullen (verder) open gemaakt worden.

In de bossen waar het accent ligt op bosbouw houden we rekening met zowel de productiefunctie als met de natuur- en belevingswaarden.
De bossen met een landschappelijke doelstelling vormen we geleidelijk om naar inheems en gevarieerd bos. Ongewenste soorten worden pleksgewijs verwijderd. In de randen van bossen zorgen onder andere sier- en struiksoorten voor meer diversiteit.

Cultuurhistorische elementen worden behouden, beheerd indien nodig, en waar mogelijk beter zichtbaar gemaakt.

Op de Loenense Enk is het streven om de overgang tussen het bos en de landbouwgronden minder hard te maken en om de houtwallen en hakhoutbosjes weer als zodanig te gaan beheren, zodat ze visueel en ecologisch aantrekkelijker worden.

In een nieuw te maken recreatie- en belevingsplan zal duurzame recreatieve infrastructuur worden uitgewerkt, met aandacht voor routes, verbeteren toegang via de bestaande ingangen en informatievoorziening bij specifieke elementen.

Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen.

Lammetjesdag

De lammetjes van de kudde Veluwse heideschapen staan in het middelpunt van de belangstelling op de jaarlijkse lammetjesdag in maart. Op de grote weide bij de schaapskooi worden ook activiteiten gehouden voor gezinnen. 

Geschiedenis

Op de Veluwe zijn veel sporen van menselijke ingrepen in het landschap te vinden. Zowel uit de prehistorie als uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Over de Loenermark lopen bijvoorbeeld oude Hessenwegen.

Sporen in het landschap

Op de Loenermark ligt een grafheuvel van ongeveer 4000 jaar oud en er zijn sporen uit de middeleeuwen te vinden. Er loopt ook een Hessenweg in het gebied. Dat is een oude handelsroute met Duitsland uit de 17e eeuw. De route is herkenbaar aan de geulen in het landschap. Hier werden de brede hessenwagens met paarden voortgetrokken. De (Duitse) wagens waren te breed voor de wegen door de steden, daarom lopen de Hessenwegen over de ‘woeste gronden’ van de Veluwe.

Eeuwenoude traditie

Vijfduizend jaar geleden maakten mensen al gebruik van bos en heide om hun vee te weiden.
Lees meer over de Veluwse herders en hun schaapskuddes.