Landgoed Hoevelaken

De naam is bekend vanwege het nabijgelegen verkeersknooppunt. Maar Hoevelaken is ook een opmerkelijk landgoed, waar kan worden gewandeld en gefietst.

Locatie

Westerdorpsstraat 68
3871 AZ Hoevelaken

Regio Veluwe - Gemeente Hoevelaken
Verworven 1967 - Oppervlakte 76 ha

Voorzieningen

Landgoed

Het opmerkelijke zit hem in de langgerekte vorm. Het landgoed is bijna 3 kilometer lang en slechts 375 meter breed. Dit is een gevolg van de oude manier van ontginnen van het veenlandschap rond Hoevelaken.

Dat gebeurde perceel voor perceel, langs lange rechte sloten. Inmiddels is het landgoed een afwisselend parkachtig landschap geworden.

Middenlaan
Er is een imposante ‘middenlaan’ en veel loofbos afgewisseld met akkers, weilanden en waterpartijen. De soortenrijkdom in het gebied is hoog. Het huis en het bijbehorende park zijn niet in bezit van Gelders Landschap, maar in de rest van het landgoed kan worden gewandeld en gefietst. Er zijn twee parkeerplaatsen ingericht. De Brede Laan is aangewezen als hondenlosloopgebied.

Route & informatie

Klompenpad

Door landgoed Hoevelaken loopt het Klompenpad Laaksepad.

Beheer

Landgoed Hoevelaken is een geliefd wandelgebied voor de bewoners van Hoevelaken. Er wordt veel aan onderhoud gedaan, deels door vrijwilligers.

Het beheer van het landgoed is erop gericht om de cultuurhistorische waarde van de plek te behouden. Hierbinnen is ruimte voor specifieke natuurprojecten. In het aangrenzende weilandgebied ten oosten van het oorspronkelijke landgoed is een natuurontwikkelingsplan uitgevoerd. Het perceel is deels afgegraven om een waterplas en drassig gebied te maken en er zijn stroken met struikgewas en bomen aangeplant.

Ontwikkelingen

De recreatieve druk op landgoed Hoevelaken en omliggende natuur is groot. In de ontwikkelingsvisie ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’ is aangegeven waar knelpunten liggen en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Hierin werken we samen met de gemeentes Nijkerk en Amersfoort.

Het is een eerste stap om het Hoevelakense Bos anders in te richten. Het gaat erom zowel de kwaliteiten van het Hoevelakens bos te bewaren en te ontwikkelen als tegemoet te kunnen komen aan de gebruikswensen van inwoners.

Voor GLK is bescherming van de natuur en de cultuurhistorie van landgoed Hoevelaken heel belangrijk. We willen de toegankelijkheid van het gebied en de diverse vormen van gebruik beter op elkaar afstemmen, mét respect voor de waarden van het landgoed.

Lees verder.

 

Planten

De afwisseling van droge en natte bodem op het landgoed zorgt voor een grote variatie aan plantensoorten. Ook de bijzondere koningsvaren komt in het gebied voor.

In de drogere stukken bos groeien in de kruidlaag dalkruid, bosanemoon en gewone salomonszegel. In de natte gedeelten komen dubbelloof, breedbladige wespenorchis en bosandoorn voor. Een bijzondere plant in de elzenbroekbosjes is de koningsvaren. Dit is een beschermde varensoort die groeit op halfbeschaduwde plekken. De plant groeit langzaam, maar kan manshoog worden. Als de omstandigheden goed zijn, kan de koningsvaren meer dan een eeuw oud worden.

Dieren

Een van de meer bijzondere diersoorten die op het landgoed voorkomen is de ringslang. Het is één van de drie in Nederland voorkomende slangensoorten.

De ringslang is zeldzaam en beschermd. De slang jaagt bij voorkeur in het water, vooral op kikkers. De ringslang heeft achter de kop twee gele vlekken, die soms als een ring in elkaar overlopen. De beet van de slang is niet giftig, maar pak hem niet op: hij spuit dan de stinkklieren in het achterlijf leeg. In het gebied zijn speciale broedhopen aangelegd waarin de slang kan overwinteren en eieren af kan zetten.

Vleermuizen
Andere bijzondere dieren op landgoed Hoevelaken zijn vleermuissoorten als de ruige dwergvleermuis, dwergvleermuis en laatvlieger. Vleermuizen zijn net als de ringslang beschermde dieren.

Wist u dat?

Het landgoed nu lager ligt dan vroeger. Dat komt door inklinking van het veen. In het midden van het landgoed ligt in de breedte een verhoging. Dit is een oude zandrug. Deze lag vroeger onder het veen, maar door inklinking van de omgeving is de wal langzaam bovengekomen. De eerste ontginningen van het veengebied rond Hoevelaken stammen uit het jaar 1000. Het ontginnen van smalle percelen veen langs lange rechte afwateringssloten heeft het typische ‘slagenlandschap’ opgeleverd.

Geschiedenis

Hoevelaken is een oud landgoed. Ten zuiden van het tegenwoordige huis stond in de 15e eeuw een kasteel.

Dat oorspronkelijke kasteel werd in de 17e eeuw verwoest. Iets noordelijker werd daarna een nieuw huis gebouwd. Op diezelfde plek liet de toenmalige eigenaar in het begin van de 20e eeuw wéér een nieuw huis bouwen, naar ontwerp van architect M.A. van Nieukerken. Dat is het huidige huis Hoevelaken. Het omliggende landgoed werd in 1679 aangelegd, samen met het eerste huis. Het park werd aangelegd rond een lange centrale laan. Deze ‘middenlaan’ vormt nog steeds de spil van het landgoed.

Landschapsstijl
Vanaf de 19e eeuw zijn delen van het landgoed veranderd naar een meer romantische (Engelse) landschapsstijl. Er werden nieuwe vijverpartijen en slingerende paden aangelegd en een deel van de bomen aan de middenlaan werden gekapt. Het resultaat is ook vandaag nog een aantrekkelijk en afwisselend gebied, met veel verschillende soorten beplanting en een rijk dierenleven.

Wildernis
Het landgoed wordt in het noorden doorsneden door de weg Hoevelaken-Nijkerk. Het landschap ten noorden van deze weg is wat minder geciviliseerd. Het is de ‘wildernis’ waar men in de 19e eeuw een landschapspark graag in liet eindigen. In dit gebied ligt een slingervijver die in 1890 werd aangelegd. Andere bijzondere landschapselementen op het landgoed zijn een klein sterrenbos en bospercelen met rabatten. Dit zijn kunstmatige verhogingen om in drassig gebied bosgroei mogelijk te maken.