Natuurherstel op landgoed Staverden

Mijlpaal in gebiedsgerichte aanpak

Staverden grasland hek zomer
© Ronald van Veen

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is sinds 2019 met vele partners, waaronder pachters, in gesprek om diverse maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken op landgoed Staverden. Deze gebiedsaanpak is gericht op het vergroten van biodiversiteit, verduurzamen van de landbouw, tegengaan van verdroging, herstellen van cultuurhistorische waarden en het beter reguleren van recreatie. Om dit in samenhang te kunnen oppakken is gebleken dat de beschikbaarheid van grond  een voorwaarde is om de gestelde doelen te behalen.

Natuurherstel en extensivering landbouw

Het ruim 730 hectare grote landgoed Staverden ligt midden in de agrarische enclave Elspeet-Uddel. Het heeft hoge cultuur­historische en landschappelijke waarden zoals een kasteeldorp (met stadsrechten) met historisch park en tuinen, bossen, heide, de Staverdense beek en beekdalgraslanden. Het grootste deel van het landgoed is Natura2000 gebied en ligt in het Gelders Natuur Netwerk. Landbouw maakt al eeuwenlang onderdeel uit van het landgoed en is daardoor van cultuurhistorisch belang. In de afgelopen decennia vond ook hier een schaalvergroting plaats en heeft zich een concentratie van intensieve veehouderijen ontwikkeld wat heeft geleid tot negatieve effecten op de waterkwaliteit en biodiversiteit in de omliggende natuur.

Recent hebben GLK en Provincie Gelderland met een hoevepachter overeenstemming bereikt over een vrijwillige verplaatsing. Met het verdwijnen van agrarische gebruik van deze gronden wordt de neerslag van stikstof op het Natura2000 gebied beperkt,  komt minder mest in de bodem en in water en kunnen natuurgebieden worden versterkt. Het wordt mogelijk om op een deel van de vrijgekomen landbouwgronden water te gaan vasthouden om verdroging van de Staverdense beek en omliggende natuur­ tegen te gaan. Zo kunnen we het unieke beekdalsysteem weer herstellen. Ook wordt met de andere pachters gekeken op welke wijze verduurzaming van hun bedrijf kan worden bevorderd. Hiervoor zijn tot en met 2024  middelen beschikbaar uit de Regiodeal Veluwe.

Modern landgoed

Het landgoed was altijd een zelfvoorzienende economische eenheid. Uit het bos werd hout geoogst, uit de omgeving van het beekdal kwam leem voor bakstenen, er was landbouw en een watermolen. Tegenwoordig is de invloed van landbouw en recreatie te groot. De natuur staat onder druk door onder andere toenemende verzuring, vermesting en verdroging. GLK wil met zijn partners op Staverden aantonen dat het mogelijk is om een landgoed in de 21ste eeuw te beheren binnen de maatschappelijke kaders van deze tijd. Waar natuur en cultuurhistorie in balans zijn met landbouw en recreatie.  

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.