Vossenbroek

Een bosrijk natuurgebied langs de A50 bij de buurtschap Loobrink. Bijzonder in het moerassige gebied is een ongerept elzenbroekbos.

Locatie

Wiemanstraat
Loobrink

Regio Veluwe - Gemeente Epe
Verworven 1992 - Oppervlakte 97 ha

Voorzieningen

Natuurgebied

Het Vossenbroek wordt door de A50 in twee delen gesneden. Het oostelijke deel is vooral open grasland met hier en daar struikgewas. Het westelijke deel is groter. Het is meer besloten en bestaat uit een elzenbroekbos omgeven door natte graslanden met houtsingels. In het midden van het gebied ligt een verhoging –een enk– met een dassenburcht.

In het gebied kan worden gefietst en gewandeld en er is een mooie wandelroute uitgezet.

Klompenpad

Door het Vossenbroek loopt klompenpad het Loobrinkerpad.

Planten en dieren

Natte natuur op een voedselarme bodem heeft een bijzondere plantengroei. In een elzenbroekbos groeien veel zeldzame planten.

Onder de elzen groeien vooral moerassoorten als moeraszegge, gele lis, wolfspoot, moerasstruisgras en elzenzegge. In de sloten in het gebied komen soorten als gewone dotterbloem, bittere veldkers, holpijp en waterviolier voor. Op veel plekken is het in de lente paars van de kale jonkers.

Dieren
Het Vossenbroek is het enige grote bos in de wijde omtrek. Daar profiteren veel dieren van. Ree, das en vos komen hier voor. Er zijn ook veel vogels in het gebied te vinden. Watervogels, zangvogels en veel roofvogelsoorten worden regelmatig gezien en gehoord.

Wist u dat...

Elzenbroekbosjes in het gebied vroeger werden gebruikt als ‘geriefhoutbosjes’...

De es is leverancier van essenhout. Dat is een elastische houtsoort die taai en sterk is. Van essenhout werden dan ook de stelen van bijlen en spaden gemaakt.

Natuurontwikkeling

Het gebied leent zich goed voor het verder ontwikkelen van het bestaande elzenbroekbos. Dat wordt gedaan met verschillende natuurontwikkelingsprojecten.

Ongerept elzenbroekbos is zeldzaam in Nederland. Broekbos staat regelmatig langere tijd onder water. Dat is in dit geval schoon kwelwater van de Veluwe. Door middel van plaggen en afgraven wordt voedselrijke grond afgevoerd. Daardoor krijgen de zaailingen van de els weer een kans. Eenvormig grasland wordt zo omgevormd tot een gevarieerd drassig gebied met een broekbos en veel verschillende plantensoorten.

Zeldzame soorten
Er wordt in het Vossenbroek ook dotterbloemhooiland, blauwgrasland en heischraalgrasland ontwikkeld. Hier voelen zeldzame soorten zich thuis, zoals dotterbloem, brede orchis, Spaanse ruiter en blauwe zegge.

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Geschiedenis

Door het vele kwelwater is het laaggelegen Vossenbroek lange tijd niet intensief in cultuur gebracht.

Pas na de aanleg van de A50 in de jaren zeventig van de vorige eeuw was het mogelijk het gebied goed af te wateren. Tot die tijd was het lastig boeren in het gebied. Op oude kaarten zie je op kleine perceeltjes grasland dan ook telkens weer broekbosjes en moeras terugkomen. Alleen op de hoger gelegen enk was het goed boeren. De enk is een uitloper van de grotere Emsterenk en steekt als een wig het gebied in. Het hoogteverschil en de houtwal om de enk zijn belangrijke cultuurhistorische waarden in het gebied.