Scholtengoed Meerdink en Lammers

Oude boerenlandgoederen in het buitengebied van Winterswijk. Een prachtig coulisselandschap langs de Dambeek en de Stortelersbeek met oud eikenbos, akkers, weilanden en houtwallen. Het is ideaal fiets- en wandelgebied.

Locatie

Meerdinkweg
7108 BJ Woold

Regio Achterhoek - Gemeente Winterswijk
Verworven 1965 - Oppervlakte 65 ha

Voorzieningen

Scholtengoed en heide

Meerdink bestaat uit een oude scholtenboerderij omringd door akkers en weilanden. Met 160 tot 180 jaar oud eikenbos, houtsingels en hakhoutwallen. Het bos- en heidegebiedje Lammers wordt doorsneden door de oude spoorbaan tussen Winterswijk en Bocholt (Duitsland). Beide liggen langs de Dambeek. De boerenlandgoederen zijn vrij toegankelijk. In het gebied lopen een aantal fiets- en wandelroutes.

Klompenpad

Over Meerdink loopt klompenpad het Achterwooldsepad.

Planten

In het gebied groeit veel oud en goed ontwikkeld bos met interessante plantensoorten. Ook in de natte gebieden, bij de vennetjes en langs de beken, komen bijzondere soorten voor.

Opvallend in het bos is de rijke natuurlijke groei van hulst en adelaarsvaren, beide kenmerkend voor oud bos. Langs de Dambeek is het bos in het voorjaar hier en daar wit van de bosanemoon en bosklaverzuring. In het bos op Lammers ligt een heidevennetje waar klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw en de zeldzame rijsbes groeit. Langs de beek komt ook de zeldzame beukvaren voor. Tussen ven en bos staat veel vuilboom. Die is voor veel vlindersoorten belangrijk.

Dieren

Het afwisselende landschap vormt een goed leefgebied voor marterachtigen. Steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel behoren tot de vaste bewoners. In totaal zijn in dit gebied ruim 50 soorten broedvogels geteld.

In de houtwallen laat de nachtegaal zich regelmatig horen en langs de Dambeek broeden soms grote gele kwikstaart en ijsvogel. De geelgors en de boomleeuwerik zijn vaste broedvogels op het heideveldje.
Op Lammers liggen veel rode bosmierenhopen, in de streek 'sproakhampen' genoemd. Op de overgang van bos naar water zie je in het voorjaar ook groentjes, een kleine pagevlinder.

Beheer

Op Meerdink houden we het karakter van een oud scholtengoed zo veel mogelijk in stand. Met name de eikenbossen, die cultuurhistorisch en bosbouwkundig van belang zijn, krijgen speciale aandacht. Op Lammers, een restant heide met bos dat is overgebleven na de ontginning van het gebied, ligt het accent op natuurbehoud.

Bijzondere waarden
Meerdink was een van de oudste en belangrijkste scholtengoederen in Winterswijk. Het is een compleet historisch geheel (hoewel niet meer van één eigenaar) en daardoor cultuurhistorisch interessant. De eikenbossen, destijds aangelegd om te voorzien in de houtbehoefte op het scholtengoed zelf, hebben behalve bosbouwkundige waarde, ook hoge natuur- en cultuurhistorische waarden.
Op Lammers zien we een internationaal belangrijke vegetatie, namelijk de droge tot natte heiden (met vennen). Op verschillende plekken komt keileem dicht aan de oppervlakte, wat zeldzaam is in ons land. Op beide terreinen leven bijzondere flora- en faunasoorten, waaronder de grote bosmuis, heidesabelsprinkhaan, hazelworm en levendbarende hagedis (alle drie op de heide van Lammers) en bijzondere libellen.
Het scholtengoederenlandschap rondom Winterwijk wordt gezien als een landschapsparel. Het heeft belangrijke recreatieve waarden.

Geschiedenis

De scholtengoederen rond Winterswijk hebben een rijke geschiedenis. Door speciale privileges konden de gebieden uitgroeien tot machtige boerenlandgoederen.

Meerdink en Roerdink namen vanaf ongeveer 1300 een speciale positie in. Het waren scholten van de Bredevoortse adel. Ze traden op als tussenpersoon tussen de drost (plaatsvervanger van de heer) en de horige bevolking (de boeren) van Winterswijk. 

17e eeuw
Meerdink besloeg in de 17e eeuw 140 ha. Het grootste deel werd ingenomen door boerderijen van de onderhorigen. De onderhorigen voldeden de pacht in natura en door arbeid. 

18e eeuw
Van groot belang voor de scholten was de handel op de IJsselsteden. Er werd vooral linnenweefsel verhandeld, maar ook veel ham en spek. Tussen 1700 en 1770 werden door Meerdink verscheidene erven aangekocht. Het groeide uit tot 250 ha.

20e eeuw
Meerdink is in 1965 gekocht van de familie Esselink. Die had het sinds de 18e eeuw in bezit. De klassieke 17e-eeuwse scholtenboerderij Meerdink werd in de 20e eeuw tot veestal verbouwd. Op het complex kwam toen een moderne villa als woonhuis.

Excursies

Geen evenementen gevonden.