Scholtengoed Gossink

Gossink is een afwisselend terrein, met bos, bouwland, weiland en de fraaie boerderijen Gossink en Nieuw Gossink. Ook ziet u parkachtige elementen als lanen en vijvers. Het is een geliefde omgeving om te wandelen en te fietsen.

Locatie

Vredenseweg
7113 AE Henxel

Regio Achterhoek - Gemeente Winterswijk - Henxel
Verworven 1967 - Oppervlakte 50 ha

Voorzieningen

Flora

De helft van Gossink is bos van hoog opgaande eiken en oud grove-dennenbos. Langs de kronkelige beek groeit soortenrijk loofbos met struiken waarin zoete kers en vuilboom voorkomen. De bosanemoon bloeit soms al in maart en later in het voorjaar bloeit de kleine maagdenpalm met mooie paarse bloemen, die hele stukken van de bosbodem bedekken.

De kruidenflora langs de beek is zeer soortenrijk. Ook groeit hier de zeldzame slanke sleutelbloem.

Fauna

In plaatselijk oerwoudachtig aandoende loofbos langs de beek leven vogelsoorten als de nachtegaal, wielewaal, zwartkop en de appelvink. In de steile beekoever broedt de ijsvogel en onder bruggetjes de grote gele kwikstaart.

De bosvijver, de poel en de kleiputten in het zuidwestelijke gedeelte Laag Ticheloven dienen als belangrijke voortplantingsbiotoop voor onder meer de kleine watersalamander en de kamsalamander. In de beek leeft een in ons land zeldzame vlokreeft (gammarus roeseli).

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Willinkbeek

De Willinkbeek is een van de sterk meanderende beken die, met hun loofbossen langs de oevers, zo bepalend zijn voor het veelgeroemde Winterswijkse landschap.

De Willinkbeek is deels natuurlijk, deels gegraven. In de oeverwanden van de Willinkbeek zijn op diverse plaatsen tussen de 50 en 200 miljoen jaar oude afzettingen te zien, uit perioden voorafgaand aan de ijstijden. In Nederland zijn deze oude afzettingen vrijwel nergens anders op een natuurlijke manier te zien. Dit maakt de Willinkbeek in aardkundig opzicht zeer bijzonder.
De beek ontleent zijn naam aan het scholtengoed Willink, dat stroomopwaarts richting de Duitse grens gelegen is. Willink was een belangrijk scholtengoed, het was een hofgoed van Bredevoort.

Interieur en erf

Het oorspronkelijke karakter van de hoeve is goed bewaard gebleven. In de oude woonkamer in het voorhuis van de boerderij bevindt zich nog een keitjesvloer.

Met zwarte kiezelstenen is een patroon gelegd in een achtergrond van witte kiezels. Links van de boerderij staat een schoppe (schuur), waarvan de voorgevel deels in vakwerk is uitgevoerd. Ten noorden van de Ratumseweg lag de Henxelse enk, een akkergebied. Ten zuiden van de scholtenboerderij lagen tot begin 20ste eeuw heidevelden; hier werd in 1911 de boerderij Nieuw-Gossink gebouwd als een evenwijdig aan elkaar liggende koetsierswoning en koetshuis van de familie Willink uit Winterswijk. De woning was voorzien van een veestal, enkele varkenshokken en een schuur. De veestal is verbouwd, maar het oorspronkelijke woongedeelte heeft nog de oude indeling. Het koetshuis werd in de jaren 1930-1940 verlengd tot een inrij-stalling. In de top van de gevel heeft het koetshuis een eenvoudig sierspant. Nog iets zuidelijker, langs de Lageweg, lag oorspronkelijk een pannenbakkerij; de benodigde klei werd daar dichtbij uit de grond gehaald.

Geschiedenis

Gossink is in 1967 verworven van de erven G.B.W. ter Kuile. Gossink is waarschijnlijk een relatief jong en minder belangrijk scholtengoed. De kern van het oude goed Gossink ligt rond de boerderij Gossink. De huidige vroeg 19de-eeuwse boerderij Gossink, gelegen aan de onverharde Gossinkweg, werd gebouwd op het door Willem Willink in de 18de eeuw aangelegde landgoed.

Beheer

Bij het beheer staat de cultuurhistorie centraal, omdat deze locatie historisch gezien onderdeel van het scholtengoederenlandschap is. Een uitzondering hierop vormt het oostelijke bosperceel dat we als natuur beheren volgens de richtlijnen voor A-locatiebos. Dat wil zeggen dat het vanwege de botanische kwaliteit (inlandse eik en zware haagbeuk) beschouwd wordt als een van de beste voorbeelden van in Nederland voorkomende natuurlijke bosgemeenschappen. Deze bossen zijn destijds aangelegd om te voorzien in de houtbehoefte op het scholtengoed. Het sterrenbos - een park met lanenstructuur - dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Het is tot zover bekend het enige sterrenbos in het buitengebied van Winterswijk.