Regulieren

Regulieren is een groot natuur- en wandelgebied in het rivierengebied bij Culemborg. Er zijn bloemrijke gras- en hooilanden, populierenbossen en wilgengrienden. In het gebied ligt een eendenkooi.

Locatie

Rijksstraatweg
4197 RL Culemborg

Regio Rivierengebied - Gemeente Culemborg
Verworven 1975 - Oppervlakte 264 ha

Voorzieningen

Eropuit

De Regulieren leent zich uitstekend voor een prachtige wandeltocht. De hond mag aangelijnd mee. Het gedeelte 'de Platteweg' is een honden losloopgebied. Het groene halfopen landschap is goed bereikbaar, er zijn parkeerplaatsen rondom. Er is een picknickgelegenheid. In het gebied en de omgeving kan worden gefietst en paardgereden.
Door de Regulieren loopt klompenpad het Engelroderpad.

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Dieren

Het gebied is rijk aan insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en weidevogels. Het gebied rond de eendenkooi is rustgebied, waar veel dieren van profiteren.

In de slootjes in het gebied zijn in het vroege voorjaar parende padden, bruine kikkers en heidekikkers te zien. In de hooi- en weilanden komen verschillende muizensoorten voor, zoals de aardmuis, waterspitsmuis en rosse woelmuis. In de bosgedeelten is de bosspitsmuis te vinden. In de winter zijn vaak reeën te zien.

Vogels en insecten
In het vroege voorjaar pleisteren op de graslanden vele honderden kieviten, grutto's en eenden, zoals smient en wintertaling. In de zomer zijn ooievaars graag geziene gasten. De sprinkhaanrietzanger, de kleine karekiet, rietgors en watersnip broeden in het gebied. Net als de ransuil, boomvalk en buizerd. Vlinders als het oranjetipje vliegen in het voorjaar in de hooilanden op zoek naar de pinksterbloem. Bij het maaien stijgen soms duizenden hooibeestjes en bruine zandoogjes uit het gras op.

Planten

Door speciaal maaibeheer en een hoge grondwaterstand zijn de hooilanden in het gebied bijzonder bloemrijk geworden. In mei en juni zijn de bloeiende hooilanden op hun mooist. Door de intensieve landbouw zijn dit soort schrale en natte gebieden niet veel meer te vinden in Nederland. Er groeien zeldzame plantensoorten zoals kamgras, trosdravik en goudhaver. In de sloten groeien de kikkerbeet, krabbenscheer en waterviolier. Op de oevers zijn onder meer de holpijp en grote boterbloem te vinden.

Beheer

De Regulieren wordt landschappelijk beheerd. Met kwelpijpen krijgen de sloten weer schoon water, wat de plantengroei ten goede komt. De populierenbossen worden natuurlijker en afwisselender gemaakt. De eendenkooi is hersteld en weer in bedrijf.

Geschiedenis

Het gebied werd al in de Romeinse tijd bewoond. In de middeleeuwen hoorde het gebied bij een Regulierenklooster in Zaltbommel. Vlakbij ligt de oude Diefdijk uit de 14e eeuw, nog altijd de grens tussen Gelderland en Holland.

Het gebied rondom de Regulieren is pas in de laatste 50 jaar ingrijpend veranderd. Dat kwam vooral door ruilverkavelingen. Een plaatselijke werkgroep voor natuurbehoud heeft zich eind 1973 ingezet om de Regulieren veilig te stellen als natuurgebied. Van meer dan 35 eigenaren werd grond gekocht. Het terrein werd in 1975 aan Geldersch Landschap & Kasteelen overgedragen.