Maneswaard en De Spees

Uiterwaard aan de zuidzijde van de Nederrijn. Door het afgraven van grind en klei voor de steenfabrieken in de buurt, zijn grote waterpartijen ontstaan. Zij vormen een uitstekende leefomgeving voor een groot aantal watervogels.

Locatie

Rijnbandijk
4043 Opheusden

Regio Rivierengebied - Gemeente Neder-Betuwe - Oppervlakte 39 ha

Voorzieningen

Planten en dieren

In het gebied groeien zeldzame plantensoorten, zoals moeslook, rijstgras, moeraskruiskruid en bruin cypergras. Verder leven er de rugstreeppad, poelkikker, meerkikker, hazelworm, ringslang, bever en rivierrombout.

In de wintermaanden zijn er veel wintergasten te vinden, zoals de kol, de brand en de Canadaganzen. Ook verblijven de eendensoorten nonnetjes, pijlstaarten, brilduikers en grote zaagbekken hier dan graag. De ijsvogel is regelmatig aanwezig en in de oeverwanden broeden oeverzwaluwen.

Eropuit

Bij de ingang van het gebied staat een informatiepaneel over de inrichting van het gebied. In de winter is het een uitstekend gebied om vogels te spotten. In alle jaargetijden kunt u er wandelen, mits het water niet te hoog staat.

Klompenpad

Door de Maneswaard loopt het Heuzesepad, een mooie rondwandeling van 11 km door het buitengebied van Opheusden.

Beheer

Ons beheer is gericht op het behouden van het open cultuurlandschap en de daaraan gekoppelde natuurwaarden. De graslanden worden extensief beheerd, waardoor al bloemrijke graslanden zijn ontstaan.

De bodems van de terreinen bestaan onder andere uit ooivaaggronden, een bijzondere rivierklei met zware zavel. Ook in De Spees staat het in standhouden en versterken van de natuurlijke waarden van de uiterwaarden voorop, maar hier is ook aandacht voor de cultuurhistorische waarden van het vestingwerk. Het bouwwerk De Spees (rijksmonument) is onderdeel van de verlenging van de Grebbelinie. 

Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over De Spees en Maneswaard, maar beschrijft de visie voor het terreincluster Uiterwaarden Neder-Rijn (De Spees, Maneswaard, Randwijkse Buitenpolder en Wolfswaard).

Waterveiligheid en natuur

Maneswaard en De Spees dient als overloopgebied voor de rivier bij hoog water. De natuurontwikkeling staat dan ook in dienst van het open karakter van het landschap.