Lienden

Een aantal graslanden en plassen in het buitengebied van Lienden zijn uitermate geschikt om vogels te kijken. In de voormalige uiterwaard is een uitkijkpunt aangelegd.

Locatie

Drosseweg
4033 CS Lienden

Regio Rivierengebied - Gemeente Buren
Verworven 1993 - Oppervlakte 75 ha

Voorzieningen

Fietsen en wandelen

Het weidse rivierenland is bij uitstek geschikt voor fietstochten en wandelingen. Bij de ingang van de Marspolder kunt u uw auto parkeren. Op een schiereiland is een observatiepost aangelegd. Het vogelleven kan vanaf hier goed bekeken worden. In het gebied zijn veel ooievaars en oeverzwaluwen te zien.

Klompenpad

Door Lienden lopen twee klompenpaden: het Batouwepad en het Marspad.

Vogels

Het natuurgebied bij Lienden is heel afwisselend. Daardoor komen hier veel verschillende diersoorten voor. Het gebied is vooral belangrijk voor vogels.

Ooievaar en oeverzwaluw zijn de bijzondere soorten die hier worden aangetroffen. Ooievaars leven in een open landschap met een hoge grondwaterstand. Ze zijn afhankelijk van een gevarieerd voedselaanbod: muizen, mollen, kikkers en grote insecten. De aanwezigheid van de ooievaar betekent dat het met andere diersoorten ook goed gaat.

Oeverzwaluw
De oeverzwaluw broedt in holen in steile wallen aan de oevers van rivieren. In 2002 werden in Lienden in een aangelegde steile wal maar liefst 111 nesten geteld. Op een schiereiland in de Marspolder is een uitkijkpunt ingericht. Hier kunnen de vogels die op en rond het water verblijven geobserveerd worden.

Planten

De terreinen zijn nog volop in ontwikkeling als natuurgebied. Er komen een aantal bijzondere plantensoorten voor.

De soorten die we hier vinden zijn bijvoorbeeld het zeer zeldzame gebogen kranswier, het zeldzame sterkranswier en de driedistel, gewone agrimonie, goudhaver, kamgras en veldgerst. Vooral driedistel is bijzonder, omdat die in het rivierengebied als verdwenen werd beschouwd.

Goede waterkwaliteit
De goede waterkwaliteit is het gevolg van volledige isolatie van de Marspolder: er is alleen regenwater- en kwelwaterinvloed. Het zorgt voor een bijzondere vegetatie.

Beheer

In de Marspolder is natuurbehoud onze doelstelling. We grijpen alleen in aan de randen van het gebied, in de kern ervan kan de natuur haar gang gaan. Ons beheer van Bonte Morgen en Langewei is gericht op het in stand houden van de watergebonden biotopen.

Bijzondere waarden
Het terrein ligt binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Rivierengebied. Een deel ervan is van nationaal belang vanwege een groot aantal geulen van het Rijnsysteem (oud meandersysteem). Ook bijzonder is de combinatie van drie typen water: Rijnwater, kwelwater vanuit de Utrechtse Heuvelrug en neerslagwater.
De Marspolder, Bonte Morgen en Langewei zijn vooral van ecologisch belang voor watervogels. Ook zijn ze goede biotopen voor allerlei (kwel)watergebonden soorten, zoals het zeer zeldzame gebogen kranswier, het zeldzame sterkranswier en de driedistel. Verder leven er veel dieren, waaronder de bever, broedvogels, dagvlinders en libellen. Van internationaal belang zijn onder andere de kleine modderkruiper, bittervoorn, rugstreeppad en poelkikker.
Cultuurhistorisch is het gebied interessant omdat het drie heel verschillende typen ontgrondingen laat zien. De Marsdijk is een populair fietsgebied, de Marspolder is geliefd onder vissers en vogelaars.

Beheer in een notendop
We beheren de drie zand/kleiwinningsplassen (Marspolder, Bonte Morgen en Langewei) met natuur als doelstelling. Hierbij hebben we speciale aandacht voor de landschappelijkheid van dit terrein, vooral de doorkijkjes naar de stuwwal. Daarom is ons beheer van de Marspolder gericht op het in stand houden van de variatie tussen open en dicht. In de kern van het gebied grijpen we weinig in; daar natuur kan haar gang gaan. Aan de randen van de Marspolder maaien we langs de paden en houden we de zichtlijnen naar de stuwwal open. Langs de paden geven we ruimte aan (bessendragende) struikvormers. Ook zetten we in we op waardevolle bomen voor de biodiversiteit, waaronder wilde appels.

Watergebonden biotopen
Het beheer van Bonte Morgen en Langewei is gericht op het in stand houden van de watergebonden biotopen. De poel in de Oude Rijnloop schonen we niet meer regelmatig op; deze kan – met het oog op de gewenste natuurontwikkeling – de komende tien jaar dichtgroeien.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over Lienden, maar beschrijft de visie voor het terreincluster Den Eng – Lienden.

Ontstaan van het landschap

Het gebied is onderdeel van een langgerekt natuurgebied langs de Nederrijn. De loop van de rivier is in het verleden regelmatig veranderd. Hierdoor is een bijzonder landschap ontstaan van geulen en wallen. In de 18e eeuw werd de Marsdijk aangelegd. Sindsdien loopt de Rijn vlak onder Rhenen en verplaatst zich nauwelijks meer.

Vissen

Aan de plas aan de Drosseweg in de Marspolder ligt een aangepaste visplaats voor gehandicapten en voor 55+ers uit Lienden, Ommeren en Ingen. Meer informatie vindt u op www.onsstekkielienden.nl.