Landgoed Hunderen

Vlak boven Twello ligt landgoed Hunderen. Er staat een fors huis met een oud parkbos en een gracht, daarachter ligt een langgerekt natuurontwikkelingsgebied.

Locatie

Hunderenselaan 7
7391 TB Twello

Regio Veluwe - Gemeente Twello
Verworven 1975 - Oppervlakte 18 ha

Voorzieningen

Landgoed

In Huis Hunderen en het bijbehorende koetshuis wonen dementerende ouderen. Buiten de gracht kan worden gewandeld en gefietst. Het monumentale huis is uit de 17e eeuw.

In de 19e eeuw is het huis ingrijpend verbouwd en kreeg het zijn huidige vorm. Het natuurontwikkelingsgebied ligt deels langs de Fliert, een afwateringskanaal dat naar de Terwoldsche Wetering loopt. Er is een bushalte bij de ingang van het landgoed.

Klompenpad

Over Hunderen loopt klompenpad het Fliertpad.

Landschap

Het agrarische gebied ten noorden van Twello is goed geschikt voor fietsen en wandelen. Rondom huis Hunderen staan oude bomen en er ligt een eenvoudige tuin.

Buiten de gracht ligt een wandellaan in het parkbos. Er staan een paar fraaie oude essen. De gracht is deels vergraven in landschapsstijl. Rondom liggen akkers en weilanden. Bij een grote ruilverkaveling is langs de Fliert een ecologische verbindingszone aangelegd. Het gebiedje heeft ruige oevers, dicht struikgewas en jong bos. Het is aantrekkelijk voor veel vogelsoorten. 

Dieren
Door de afwisseling van hoge oude bomen, struikgewas en open stukken is Hunderen ideaal vogelgebied. Er broeden dan ook veel soorten, waaronder de groene specht en de ijsvogel. In de gracht zijn veel watervogels te vinden. In de ruige begroeiing bij de Fliert komen veel vlinders voor, zoals het bont zandoogje. Bij de beek leven waterjuffers en andere libellen.

Wist u dat?

Hella Haasse heeft een boek geschreven over een van de families van huis Hunderen.

In 1809 werd J. Kerkhoven eigenaar van landgoed Hunderen. De zonen en kleinzonen van deze eigenaar vestigden zich als theeplanters op Java. Aan deze familie is het boek 'Heren van de thee' van Hella Haasse gewijd.

Beheer

Bij het beheer maken we onderscheid tussen de omgeving van het huis en de strook langs de Fliert. Huis en omgeving hebben een landgoedkarakter, dat we met gericht beheer in stand houden en versterken. Het gebied rond de Fliert heeft hoge natuur- en landschappelijke waarden die we versterken door extensief beheer

Hunderen is – met huis (rijksmonument) en erf – een compleet ensemble en geldt als een van de oudste plekken van Twello. De cultuurhistorische waarde is heel hoog. Rondom en langs de Fliert zijn de natuur- en landschappelijke waarden juist hoog.
Op Hunderen groeit de brede orchis, een nationaal belangrijke soort. Ook leeft er de kleine modderkruiper, een internationaal belangrijke vissoort. Verder fladderen er bijzondere dagvlinders en leven er libellen en waterjuffers. Direct ten oosten van landgoed Hunderen komt de kamsalamander voor. Het parkbos rond het huis is in vele opzichten waardevol. Aan de westzijde van Hunderen liggen twee bospercelen met relatief jong gemengd loofbos met een goede productiewaarde.

Beheer in een notendop
Het behouden van de cultuurhistorie is onze belangrijkste doelstelling bij het beheer. Dit betekent dat we de uitkomsten van een cultuurhistorische analyse gebruiken bij onze plannen voor het behoud en de ontwikkeling van het landgoed. Zichtassen en lanen krijgen volop aandacht. Het beheer van de parkbossen wordt voortgezet en richt zich op behoud en versterking van de bijzondere waarden.
Het vierkante bosperceel, ten zuiden van de N344, gaan we opschonen. De uitheemse bomen en struiken worden verwijderd en het perceel wordt ingeplant met populieren.
De graslanden van het westelijke deel worden extensief beheerd ten behoeve van de ontwikkeling van blauwgraslanden en andere schrale graslandtypen.

Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over Hunderen, maar beschrijft de visie voor het terreincluster Twello (Hunderen, Klein Noordijk, Kraaigraaf en Zwarte Kolk).

Geschiedenis

De IJssel is dichtbij. Het vruchtbare gebied rondom Twello wordt al lang door de mens bewoond. Al in het jaar 959 is er sprake van ‘villa Hundere’.

Hunderen ligt langs de rand van een oude oeverwal van de IJssel, op de overgang tussen droge en natte grond. Het landschap bestond lange tijd uit grote blokvormige percelen grasland en akkers, met sloten en houtwallen als begrenzing. Bij de ruilverkaveling zijn veel van die oude houtwallen verdwenen. Het typische ontginningspatroon van de ‘blokverkaveling’ is nog wel in het landschap te zien.

Huis
Huis Hunderen is een aantal malen ingrijpend verbouwd. Het oorspronkelijke 17e eeuwse huis had vleugels. Die zijn in 1863 afgebroken. In dat jaar kreeg het huis het driehoekige fronton boven de ingang en een houten torentje op het dak. Het ruime koetshuis is volgens een gevelsteen gebouwd in 1853. Huis en landgoed zijn in 1975 door een schenking verworven, met de verplichting het ‘tot in lengte van dagen’ in stand te houden.