Hatertse Broek

Hoewel het gebied officieel Hatertse Broek heet, is het plaatselijk beter bekend onder de naam Vogelenzang of Vogelzang. De bewoners van de naastgelegen wijk wandelen er graag. Weilandjes worden omzoomd met heggen en het gebied is omgeven door fraaie lanen van oude eiken.

Locatie

Weezenhof
6536 Nijmegen

Regio Rivierengebied - Gemeente Nijmegen
Verworven 1988 - Oppervlakte 45 ha

Voorzieningen

Wandelen

Op de Hatertse Broek kunt u heerlijk wandelen. De laan langs de woonwijk is aangewezen als hondenlosloopgebied.

Wandelen met de hond

Planten en struiken

Op veel plaatsen in het bos komen klim- en slingerplanten voor als kamperfoelie, hop en klimop. In de bermen van de paden en in het bos komt de bosanemoon voor die in het voorjaar voor een wit tapijtje zorgt. De bospercelen zijn omzoomd door een mantel van struiken als rode kornoelje, kardinaalsmuts en hondsroos, die in het najaar veel bessen opleveren voor de vogels.

Dieren

Door de afwisseling van bos, houtwallen en open ruimten heeft de das hier een prima leefomgeving. Via dassentunnels onder de afgerasterde A73 is uitwisseling mogelijk met de dassen in het gebied van de Overasseltse en Hatertse Vennen. In het gebied broeden rond de 50 soorten vogels, waaronder roofvogels als de wespendief. Ook de wielewaal, groene specht en nachtegaal vinden hier hun leefomgeving.

Beheer

De landschappelijke en recreatieve waarden zijn de belangrijkste aspecten in het Hatertse Broek. De afwisseling van bos, graslanden en lanen houden we daarom in stand. Ook proberen we de natuurwaarden ervan te verhogen.

Bijzondere waarden

Het gebied heeft zandige en grindrijke gronden, die in niet-vergraven toestand bijna niet meer in ons land voorkomen. In de bermen van de paden en in het bos groeit de bosanemoon. Andere (moeras)soorten zijn grotendeels verdwenen. Wel is onlangs de bijzondere rozetkruidkers waargenomen.
Het bos bestaat bijna helemaal uit inlandse eiken, die het gebied een hoge bosbouwkundige waarde geven. Er zijn zeven plantenassociaties gevonden, waaronder de bijzondere donkere-pluimbraamassociatie. Wat fauna betreft, is er een dassenburcht, maar de broedvogelpopulatie loopt sterk terug.
Cultuurhistorisch zijn de lanen waardevol. Deze dateren uit de 19de eeuw. De landschappelijke waarden zijn hoog dankzij een grote afwisseling van bos, graslanden en lanen in een grotendeels verstedelijkt gebied. Het terrein fungeert dan ook als populair uitloopgebied voor de naastgelegen woonwijk.

Beheer in een notendop

Ons beheer is gericht op het behoud van de landschappelijke kenmerken en de recreatieve voorzieningen. De lanenstructuren worden in stand gehouden en zo nodig hersteld.
De graslanden aan de zuidwestzijde hebben de mogelijkheid voor ontwikkeling tot schrale(re) graslandtypen. Nader onderzoek moet uitwijzen of en hoe de natuurwaarde van deze graslanden vergroot kan worden.
In het seizoen 2015-2016 is voor het laatst gedund. In de bossen heerst eikensterfte en essentaksterfte. We willen proberen om ook de bossen verder te ontwikkelen naar een soortenrijk loofbos; dit is een forse uitdaging in dit drukbezochte gebied.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen.

Geschiedenis van het landschap

Lang geleden heerste hier, tussen de heuvels van het Rijk van Nijmegen en de rivierduinen van het Land van Maas en Waal, de dynamiek van het vlechtende systeem van een Maastak. Inmiddels is Hatertse Broek een wijkplaats voor de flora en fauna geworden in een drukke omgeving.

In 'fossiele' vorm is verleggende (vlechtende) rivier nog terug te vinden, in een grote variatie in bodemsamenstelling en grondwaterstand. Deze zandige en grindrijke gronden zijn zeer geschikt om op te bouwen en voor gebruik als metselzand. Dit type bodemlandschap in onvergraven toestand komt daarom vrijwel niet meer voor in Nederland.

Tot ongeveer 1900 was hier voornamelijk wilgenmoeras. Vooral na het graven van het Maas-Waalkanaal in 1925-1926 is veel moeras en broekbos ontgonnen tot landbouwgrond. Het huidige Hatertse Broek was echter al medio 19de eeuw een gebied met bos met lanen. Het eikenbos dat we nu aantreffen, is aangeplant tussen 1870 en 1890. De afgelopen decennia gingen de ontwikkelingen snel: rondom het bos verrezen een betonfabriek, woonwijken en een kwekerij en werd de snelweg A73 aangelegd. Het Hatertse Broek ging hierdoor steeds meer als wijkplaats voor de flora en fauna uit de omgeving fungeren.

Spannende Geschiedenis

Beluister hier de Spannende Geschiedenis van Hatertse Broek.

Sluit je ogen en laat je meevoeren in de geschiedenis van Hatertse Broek.