Groote Beek

Bovenloop van de Esvelderbeek. Langs de oevers en door de beek kunnen planten en dieren zich van de ene kant van de Vallei naar de andere verplaatsen.

Locatie


Lunteren

Regio Veluwe - Gemeente Barneveld
Verworven 2003 - Oppervlakte 3 ha

Voorzieningen

Stapstenen

Veel beken in de Gelderse Vallei lopen van oost naar west door het gebied. De provincie heeft ze aangewezen als ecologische verbindingszone. De beken worden gevoed door regenwater en uittredend grondwater. Langs de Groote Beek en Esvelderbeek zijn gebiedjes voor de natuur ingericht als een soort stapstenen in deze ecologische verbindingszone. Via deze terreinen kunnen planten en dieren zich van de ene kant van de Gelderse Vallei naar de andere verplaatsen. De verbindingen en stapstenen maken de natuurgebieden minder kwetsbaar, omdat planten en dieren hun leefgebied kunnen verruimen.

Beheer

Dit gebied, dat pas in 2004 als bos- en natuurterrein is ingericht, houden we zo optimaal mogelijk in stand vanwege de landschappelijke waarden. Hierbij behouden we de huidige functie als stapsteen en bevorderen we de biodiversiteit. De gegraven poelen worden periodiek geschoond; uitdiepen is voorlopig niet nodig.

De graslanden worden extensief beheerd en zijn gericht op het bevorderen van de biodiversiteit en verschraling. Ook ons bosbeheer is gericht op het verhogen van biodiversiteit; dit wordt gestimuleerd door periodiek dunnen. De bospercelen zijn rond 2005 ingeplant, dus grote ingrepen zijn voorlopig nog niet aan de orde.

Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over de Groote Beek, maar beschrijft de visie voor het terreincluster Gelderse Vallei (Ederveen, Esvelderbeek, Groote Beek en Lunterse Beek).