Wolf en lynx

De wolf en de lynx kwam voorheen in Nederland voor. Indien de ecologische omstandigheden geschikt zijn voor deze soorten, dan is er niet veel op tegen dat ze zich weer spontaan in ons land vestigen. Deze soorten zijn beschermd en hebben in extensieve bos- en natuurgebieden een toegevoegde ecologische waarde.

Nederland is een cultuurlandschap, waar beheer en exploitatie essentieel zijn voor het behoud van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden. Het zo nodig reguleren van het aantal in het wild levende dieren en schadebestrijding kunnen bij een succesvolle terugkeer op termijn noodzakelijk worden. Aan een dergelijk ingrijpend besluit dient zorgvuldige afweging op basis van een gedegen monitoring ten grondslag te liggen. De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het faunabeleid en eventueel te nemen maatregelen.

Lees ook de nota Faunabeleid 2019 - 2028 (pdf).