Duurzaam

Vanuit de wens ons kostbare bezit over te dragen aan de volgende generatie, is maatschappelijk verantwoord ondernemen een regulier onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Instandhouden van natuur en cultuur en het eventueel herbestemmen van ons gebouwde erfgoed is duurzaam bij uitstek. Daarnaast nemen wij diverse maatregelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Betrokkenheid samenleving

Op tal van plekken werken wij nauw samen met de directe omgeving van ons bezit. Ook de grote groep vrijwilligers getuigt hiervan. Mensen voelt zich veelal betrokken vanwege het gevoel dat ze hebben voor of bij een bepaalde plek.

Op diverse plekken werken we met de inzet van sociale werkvoorzieningsschappen.
Voor mindervaliden is de toegankelijkheid van onze terreinen geschikt gemaakt door o.a. de rolstoelpaden aan te leggen. Voor onze opengestelde kastelen wordt verkend of minder-validen toch op enigerlei wijze in ieder geval delen van de kastelen en hun omgeving kunnen beleven of hebben we die stappen de afgelopen jaren al genomen.

Maatregelen op gebied van milieu

  • Chemische bestrijdingsmiddelen worden in principe niet meer toegepast
  • In onze terreinen wordt het hergebruik van organische stoffen voor praktisch 100% gerealiseerd
  • GLK werkt zoveel als mogelijk met bedrijven uit de regio om beheermaatregelen en uitstoot van schadelijke stoffen te beperken en de plaatselijke economie te bevorderen. Bij de vervanging van auto’s, tractoren en werktuigen is de selectie van energiezuinige auto’s een criterium geworden
  • Alle energie die GLK afneemt is duurzaam
  • Onze opengestelde kastelen en werkkantoren zijn overgegaan op LED-verlichting
  • Ten behoeve van de energievoorziening van onze gebouwen experimenteren we met aardwarmte, pelletkachels, dubbel glas in onze monumenten en zonnepanelen
  • Sinds 2012 wordt in onze terreinen inlands hout gebruikt en alleen in uiterste gevallen nog tropisch gecertificeerd hardhout (voor brugdekken). Alle afrasteringspalen, banken, slagbomen, bruggen / hekwerken, worden uit hout van eigen bossen gemaakt. Voor onze machines in het bos wordt gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare olie
  • Wij experimenteren met verfsoorten die minder belastend zijn voor het milieu bij de instandhouding van de gebouwen
  • Bij de restauratie van onze gebouwen maken wij zoveel mogelijk gebruik van duurzame en niet-milieubelastende materialen, rekening houdend met de monumentale waarde en de materialen die daarbij van toepassing zijn
  • Om papiergebruik te beperken wordt geleidelijk overgegaan naar digitale mogelijkheden.

Duurzaam beleggen

Maatschappelijk draagvlak voor het werk van GLK heeft ook tot gevolg dat de organisatie regelmatig erfenissen, nalatenschappen en legaten ontvangt. De erfenissen en nalatenschappen worden belegd in een duurzame beleggingsportefeuille met een defensief tot zeer defensief profiel.

Wat gaan we nog doen

We zullen voortdurend alert zijn op nieuwe innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan een verdere duurzame ontwikkeling van de organisatie. De ambitie is in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en technologie, met name op het gebied van energietransitie en besparing, zonder daarbij de financiële mogelijkheden van GLK uit het oog te verliezen.
We doen ervaring op met een nieuwe innovatieve werkwijze voor het aanbrengen van dubbel glas in historische panden. Ook verkennen we op tenminste twee locaties of grootschalige zonnevelden kunnen worden geplaatst.