Natuur, landschap en zonnepanelen

GLK is voorstander van de omschakeling naar duurzame energievormen, waaronder zonne-energie. Ook vinden wij het belangrijk dat Gelderland de in het energieakkoord overeengekomen taakstelling op tijd realiseert. Maar GLK wil wel dat alleen locaties worden benut waar de aantasting van natuur en landschap minimaal is: open gebieden moeten open blijven, kleinschalige landschappen behouden, zoveel mogelijk concentratie bij bebouwing en geen negatieve effecten op natuurwaarden als de doelstelling van die gronden natuur is.

Liendense Waard Zonsondergang
© Ton Rothengatter

Locatiekeuze: vermijd Gelderse Natuur Netwerk en Natura2000

We benaderen de mogelijkheden voor plaatsing als een stedelijke ontwikkeling. Een veel gebruikt instrument vanuit de Ruimtelijke Ordening is de ladder voor duurzame ontwikkeling, waarbij de inpassing dient plaats te vinden binnen of nabij steden en dorpen en pas in tweede instantie op andere locaties in het buitengebied. Oplopend ziet het model er als volgt uit (ontleend aan de publicatie ‘Grondgebonden zonneparken, verkenning naar de afwegingskaders rond locatiekeuzes en ruimtelijke inpassing in Nederland’ (pdf): daken – urbaan – industrieterreinen – stortplaatsen – warme grond – rand van bebouwde kom – erven van boerderijen – langs infrastructuur, zoals op- en afritten – voormalige stortplaatsen – landbouwgrond (dubbelgebruik) – landbouwgrond (monogebruik) en de natuurterreinen.

Gezien de effecten van het plaatsen van zonnevelden op planten / dieren en bodemleven, als de grond bedekt wordt met zonnepanelen, willen wij geen plaatsing van zonnevelden in het Gelderse Natuur Netwerk, waaronder de Natura2000-gebieden.

De ‘Zonnewijzer Gelderse Gebiedsgids’ (pdf), opgesteld in het kader van het Gelderse energieakkoord, geeft een goed overzicht van waarden van de diverse landschappen en de mogelijkheid van inpassing van zonnevelden in Gelderland.

Bestemming blijft gehandhaafd

Wij gaan er vanuit dat zonnevelden tijdelijk zijn en nodig zijn totdat er betere alternatieven beschikbaar zijn. De ontwikkelingen gaan immers snel. Daarom wil GLK dat de huidige bestemming van de gronden waarop de velden geplaatst worden gehandhaafd blijft en dat er voorwaarden worden gesteld met betrekking tot het verwijderen aan het einde van de contractperiode.

Bijdragen aan klimaat- en duurzame energiedoelen

Waar binnen de hierboven geschetste kaders mogelijkheden zijn, zal ook GLK haar bijdrage leveren. Een eerste zonneveldlocatie is op de grond tussen de A15 en de Betuwelijn. Daar wordt een zonneveld gerealiseerd van 25-30 ha, waarvan ca. 13 ha op grond van GLK.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene oase de Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.