Organisatie

Bij Geldersch Landschap & Kasteelen werken 131 beroepskrachten en ruim 770 vrijwilligers. Ons gezamenlijk doel is om de aan ons toevertrouwde gebieden en gebouwen zo goed mogelijk te beheren. Beroepskrachten werken in teams aan terreinbeheer, toezicht, recreatie, gebouwenbeheer, in de opengestelde kastelen, aan beleid en planvorming, bedrijfsvoering en publiekscommunicatie. 

GLK heeft haar eigen arbeidsvoorwaardenpakket voor werknemers.

De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder ir. P.A. (Peter) van den Tweel. Nevenfuncties: bestuurder Vereniging Nationale Monumenten Organisatie (NMO), Bestuurder Faunabeheer Kroondomein Het Loo, Bestuurder Stichting G. Ribbius Peletier jr. tot behoud van het Landgoed Linschoten, Bestuurder Vereniging Molenfederatie Gelderland en Voorzitter Raad van Commissarissen Buitenleven Vakanties

Maatschappelijke borging

  • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en functioneert als adviseur en klankbord voor de directie.
  • De Financiële Audit Commissie houdt toezicht op financieel beleid, begrotingen en jaarstukken.
  • De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit het maatschappelijk draagvlak.
  • Een onafhankelijke Beheer Advies Commissie borgt de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk.
  • De Vermogens Beheer Commissie adviseert omtrent vermogens en beleggingsbeleid.

Maak kennis met de raden en commissies.

Openbaar en transparant

In het jaarverslag en op de donateursvergadering in oktober leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid, geven we toelichting op projecten, vertellen we over belangrijke ontwikkelingen en komen onze donateurs aan het woord.
De jaarrekeningen zijn per stichting in te zien.

Ontstaan

Uit liefde voor Gelderland richtten twee invloedrijke mannen in april 1929 Stichting Het Geldersch Landschap op. Mr. S. baron van Heemstra, commissaris van de koningin in Gelderland, en mr. P.G. van Tienhoven, voorzitter van Natuurmonumenten, wilden in actie komen voor het behoud van natuur en landschap. Hun eerste wapenfeit was het bezwaar tegen de voorgenomen bouw van een villapark. Dit was gepland op landgoed Warnsborn bij Arnhem, een heel bijzondere plek met een voor Gelderland unieke terrassentuin. Het werd een overwinning voor natuur en landschap.

Baron van Heemstra richtte daarnaast op 5 april 1940 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen op. De stichting groeide uit tot de grootste beheerder van kastelen en historische buitenhuizen van Nederland.

Beide stichtingen zijn al geruime tijd ondergebracht in één werkorganisatie.

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland

Benieuwd naar onze speerpunten?
Lees de Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 (pdf)

Rechtspersoon

Geldersch Landschap & Kasteelen is de overkoepelende organisatie van een aantal stichtingen.

  • Stichting Het Geldersch Landschap te Arnhem, KvK 41047543
  • Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen te Arnhem, KvK 41047558
  • Stichting Steunfonds Geldersch Landschap & Kasteelen te Arnhem, KvK 41048515
  • Stichting Vrienden van Kastelen te Arnhem, KvK 09180580

BTW-nummers
Stichting Het Geldersch Landschap: OB 0029.89.670.B.01
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen: OB 0029.89.694.B.01