Programma Aanpak Stikstof

Geldersch Landschap & Kasteelen werkt in opdracht van de provincie Gelderland aan herstelmaatregelen voor de natuur, waarbij opgehoopte stikstof uit kwetsbare natuurgebieden wordt verwijderd.

We werken meerdere jaren en in diverse gebieden aan het project Programma Aanpak Stikstof (PAS). PAS is een complexe nationale regeling, waarbij maatregelen worden genomen die die de stikstofdepositie bij de bron aanpakken, zoals schonere auto’s en het verkleinen van de veestapel. Een ander belangrijk onderdeel zijn herstelmaatregelen voor de natuur, waarbij opgehoopte stikstof uit kwetsbare natuurgebieden wordt verwijderd.

Natuurherstel

GLK heeft op verzoek van de provincie Gelderland 545 ha van haar gebieden aangewezen voor herstelmaatregelen. Het gaat hier om Natura 2000-gebieden, beschermde natuurgebieden onder de Europese richtlijn. De werkzaamheden worden verspreid over meerdere jaren.
De werkzaamheden richten zich op het versneld verwijderen van de stikstof die zich in de loop der jaren in de bodem heeft opgehoopt in tien verschillende habitattypen. Verwijderen en afvoeren van bosopslag, maaien of plaggen zijn hier de meest gebruikte effectieve maatregelen van.

Maatwerk

Alle maatregelen zijn erop gericht de kans op natuurherstel te vergroten en zo een flinke kwaliteitsimpuls in de gebieden te realiseren. Het biedt ook kansen om werk uit te voeren waarvoor in het reguliere beheer niet altijd mogelijkheden waren, zoals opslag verwijderen met wortel en al, inzet bijzonder materiaal op kwetsbare stukken, beheer op moeilijk begaanbare stukken en extra maatregelen bij een ven.

Per gebied worden omwonenden, recreanten en andere belanghebbenden geïnformeerd over de te nemen maatregelen en werkzaamheden.