Bosonderhoud Heerlijkheid Beek

In december 2017 halen we bomen weg om afwisseling in het bos te krijgen en het bos in stand te houden. De blijvende bomen krijgen meer ruimte om door te groeien naar waardevolle exemplaren. Er worden ook verjongingsplekken gecreëerd, zodat het bos van de toekomst zich kan ontwikkelen. De fauna profiteert van de aanwezigheid van jonge planten en bomen.

Markeringen

Voorafgaand aan de dunning hebben we de bomen die eruit gaan zorgvuldig uitgekozen. Hierbij wordt er op gelet dat er voldoende gezonde bomen overblijven. De bomen die weggaan zijn met een oranje stip gemarkeerd. De bomen die we voor de lange termijn willen behouden noemen we toekomstbomen. Deze zijn te herkennen aan een blauwe stip.

Tijdens informatiewandelingen en gesprekken in het najaar van 2016 hebben omwonenden en belangengroepen in constructieve gesprekken gereageerd op de voorgenomen maatregelen. Op basis hiervan zijn enkele aanpassingen gedaan in het oorspronkelijke plan. Deze zijn ook in het terrein zichtbaar. Een blauwe cirkel om de boom betekent dat deze niet gekapt zal worden. Bomencirkel ‘de Tempel’, enkele beeldbepalende bomen in het beekdal, wintereiken en zoveel mogelijk berken blijven staan. Ook zullen er meerdere eikenhorsten worden gespaard, zodat er mogelijk nieuwe broedgelegenheden worden gecreëerd voor soorten als de middelste bonte specht.

Bescherming flora & fauna

Tijdens de werkzaamheden is veel aandacht voor de bescherming van planten, dieren en de kwetsbaarheid van de stuwwal. Vlak voor aanvang van de werkzaamheden voert de Unie van Bosgroepen een onafhankelijke inventarisatie uit. De aannemer krijgt de gegevens waar kwetsbare en/of beschermde planten en dieren zich ophouden en dat zal uitgangspunt zijn bij de uitvoering.

Werk in uitvoering

Het werk zal in de herfst/winter 2017 worden uitgevoerd. 
We proberen de wandelpaden zo veel mogelijk te ontzien.

Uitgangspunten

Behoud van de natuurlijke soortenrijkdom, de bijzondere cultuurhistorische waarden, de landschappelijke beleving en veiligheid voor recreanten, in combinatie met de oogst van hout zijn uitgangspunten voor bosbeheer in Beek. Deze waarden liggen verspreid over het gebied, de ingrepen in het bos verschillen dan ook van plek tot plek. Er worden onder meer verjongingsplekken gecreëerd, bomen die een gevaar vormen voor bezoekers weggehaald, maar ook bepaalde boomsoorten bevoordeeld ten opzichte van andere soorten. 

Het geoogste hout wordt verkocht en de opbrengsten worden weer gebruikt voor de instandhouding van het Gelders erfgoed. 

Geldersch Landschap & Kasteelen is FSC gecertificeerd.