Dorpspark Scherpenzeel

Landgoed Scherpenzeel en Geldersch Landschap & Kasteelen werken samen aan park Scherpenzeel. Recent is een toekomstvisie opgesteld. In samenspraak met omwonenden en betrokkenen willen we gefaseerd, als er financiële middelen beschikbaar komen, onderdelen uitvoeren.

Actuele werkzaamheden

In het najaar van 2019 zullen de laatste paden worden opgeknapt en zullen de moestuin en de parkeerplaats worden verbeterd.

Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de parkeerplaats. Deze zal zo worden  gesitueerd dat de loop van de historische Achterstraat kan worden hersteld. De parkeervakken worden voorzien van een open structuur zodat regenwater makkelijk kan infiltreren. Ook wordt nieuwe beplanting aangebracht.

Voor de moestuin is een nieuw ontwerp gemaakt om de kwaliteit te kunnen verbeteren. Er zal o.a. een pad worden aangelegd door de moestuin.

Masterplan

Initiatiefnemers Landgoed Scherpenzeel en Geldersch Landschap & Kasteelen willen het parkgebied van Huis Scherpenzeel tot aan de Lunterse beek opwaarderen, en beter in te richten voor het publiek. Het gebied is van grote cultuurhistorische waarde.

Een masterplan (2015) geeft een beeld van het 40 hectare grote Park Scherpenzeel zoals dat op de langere termijn gewenst is, en een fasering van maatregelen om dat te bereiken.
In opdracht van Geldersch Landschap & Kasteelen en Landgoed Scherpenzeel hebben landschapsarchitecten Ank Bleeker en Anneke Nauta uit Bennekom een toekomstplan voor Park Scherpenzeel opgesteld. In samenspraak met velen - onder andere tijdens 2 inloopavonden - is het plan tot stand gekomen.

De afgelopen jaren zijn zichtlijnen en vergezichten die het parklandschap van oudsher kenmerkten en die vervaagd waren, weer in ere hersteld. Ook heeft onderhoud aan het bos plaatsgevonden en diverse paden zijn opgeknapt.

Mede mogelijk door de Provincie Gelderland.