Dorpspark Scherpenzeel

Om de toegankelijkheid en de beleving van park Scherpenzeel en het parklandschap te verbeteren, zullen Geldersch Landschap & Kasteelen en Landgoed Scherpenzeel werkzaamheden uitvoeren in het najaar van 2019. Basis voor de geplande werkzaamheden is het masterplan.

Inloopavond werkzaamheden

In de periode september tot december 2019 staan een aantal ingrijpend maatregelen gepland, die gaan zorgen voor herstel van de structuur en verfraaiing. Direct na de ingrepen ziet het er soms nog kaal uit. Als de beplanting groeit, is het een stuk fraaier en is dit mooie stuk Scherpenzeel weer toekomstbestendig.
Wilt u meer informatie, dan bent u van harte welkom op de inloopavond op dinsdag 2 juli tussen 19.00 en 20.30 uur in partycentrum Boschzicht, Burgemeester Royaardslaan 4, Scherpenzeel. Om een indicatie te hebben van het aantal bezoekers, wordt aanmelden op prijs gesteld via info@glk.nl.

Wandelpaden

Bestaande wandelpaden in het huispark worden voorzien van een nieuwe toplaag en op een aantal plekken wordt het tracé van het wandelpad verlegd waarvoor ook enkele bomen omgezaagd moeten worden. Er komt een nieuw wandelpad ten zuiden van het huis die ook door de moestuin loopt. In het verlengde daarvan wordt een pad aangelegd door de te herstellen overtuin, die gelegen was achter de boerderij van Parousie.
Door het weiland ter hoogte van De Koepel is ook een nieuw pad voorzien, wat een nieuw wandelrondje mogelijk maakt.

Renovatie parkeerplaats

De bestaande parkeerplaats zal enigszins worden verlegd om deze beter in te passen in de oorspronkelijk 19de-eeuwse parkaanleg. Het plan voorziet in 48 parkeerplaatsen, het maximaal inpasbare aantal. Er komt een andere verharding, zodat regenwater makkelijker kan infiltreren in de bodem. Vanwege de nieuwe indeling zullen meerdere bomen bij de parkeerplaats worden weggehaald. Nieuwe bomen en struiken komen terug aan de randen, zodat geparkeerde auto’s op den duur vanuit park en huis niet meer te zien zullen zijn. Verlichting en cameratoezicht worden teruggeplaatst.

Historische moestuin

De historische moestuin en de omgeving daarvan worden opnieuw ingericht en krijgen weer een duidelijke plek in het park. Een actieve groep bewoners uit het dorp zal de moestuin onderhouden.
Van moestuin, overtuin en de zichtas naar het zuiden zullen de historische contouren worden hersteld. Vanwege deze werkzaamheden en de veiligheid van wandelend publiek, is het nodig rond de moestuin ook bomen te vellen.

Masterplan

Initiatiefnemers Landgoed Scherpenzeel en Geldersch Landschap & Kasteelen willen het parkgebied van Huis Scherpenzeel tot aan de Lunterse beek opwaarderen, en beter in te richten voor het publiek. Het gebied is van grote cultuurhistorische waarde.

In 2016 is het masterplan voor het park opgeleverd. Ideeën van landschapsarchitecten Bleeker & Nauta, suggesties van omwonenden en betrokkenen en onderzoek vormden de basis voor het plan.
Sindsdien zijn o.a. paden van zuid tot noord opgeknapt, hekwerken en zichtassen hersteld om de kwaliteit en toegankelijkheid van het park te vergroten.