Verwerving en vervreemding

GLK zet zich in voor het behoud van natuur en cultuurhistorische waarden. Dit doen we door natuurterreinen, landgoederen en cultuurhistorische monumenten te verwerven, beheren en exploiteren. Bij nieuwe aankopen of bij bezit van de hand doen hanteren we heldere criteria en voorwaarden.

Verwerving

Kortgezegd komt ons beleid hierop neer: openstaan voor alles, maar kritisch in de afweging. Omdat onze financiële middelen en mogelijkheden beperkt zijn, moeten we een besluit tot aankoop of verkoop zorgvuldig nemen. Dit gebeurt op basis van een checklist.
Veel erfgoed is tegenwoordig veiliggesteld dankzij wet- en regelgeving, het toegenomen particuliere initiatief en fiscale voorzieningen. Tegenwoordig komen we pas in actie als een onherstelbaar verlies van cultuurhistorische, landschappelijk of natuurwaarden dreigt én als behoud door particulier initiatief niet mogelijk blijkt.

Vervreemding

Veel particulieren verkopen of schenken hun bezit aan ons in het vertrouwen dat we er goed voor zullen zorgen. Daarom zijn we uiterst terughoudend om bezit van de hand te doen.
Als bij ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe weg) een claim wordt gelegd op delen van onze terreinen, werken we daar in principe niet aan mee. Alleen als er sprake is van een breed maatschappelijk belang én als de waarden van het bezit niet essentieel worden aangetast, verlenen we (onder voorwaarden) medewerking.

Grondaanbod

Doordat de overheid een stapje terug doet in de financiële ondersteuning van natuur en landschap, krijgen we regelmatig gronden aangeboden door de provincie of het Rijk. We stellen ons hierin kritisch op. Als de overheidsbijdragen vermoedelijk niet toereikend zijn voor een duurzaam beheer en onderhoud, zijn we terughoudend in de aanvaarding ervan.

Lees meer over ons beleid in Verwerving en Vervreemding van Onroerende Zaken (pdf).